KURSPLAN
Affärsredovisning, 7,5 högskolepoäng
Financial Accounting, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: ACAG13
Fastställd av: Council for Undergraduate and Masters Education 2013-01-04
Reviderad av: Examinator 2019-04-04
Gäller fr.o.m.: 2019-08-19
Version: 5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: FE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Företagsekonomi

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

1. redogöra för och ha förståelse för externredovisningens grundläggande begrepp, regelverk och praxis

Färdighet och förmåga

2. bokföra löpande affärshändelser
3. upprätta årsbokslut och årsredovisningar som uppfyller kraven enligt svensk lagstiftning och praxis
4. bokföra löpande affärshändelser och upprätta bokslut i bokföringsprogram
5. analysera ett företags resultat och ekonomiska ställning med utgångspunkt i årsredovisningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

6. kritiskt reflektera över externredovisning utifrån ett företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv

Innehåll

• Grundläggande ekonomiska begrepp
• Externredovisningens syfte
• Externredovisningens regelverk
• Bokföring av affärshändelser
• Värdering och periodisering i samband med bokslut
• Upprättande av årsbokslut
• Analys och tolkning av årsredovisning

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och datorövning. Obligatoriska moment framgår av schema.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4) med lägst betyget godkänd/E eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Lärandemål 1, 5 och 6 examineras via tentamen
Lärandemål 2, 3 och 4 examineras via tentamen och inlämningsuppgift

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen1,26 hpA/B/C/D/E/FX/F
Inlämningsuppgifter1,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.
2 Skriftlig tentamen

Kursvärdering

Det åligger examinator att säkerställa att varje kurs utvärderas. I början av kursen, måste utvärderare identifieras (valda) bland studenterna. Kursvärderingen genomförs kontinuerligt samt vid slutet av kursen. Vid avslutad kurs ska kursens utvärderare och examinator diskutera kursutvärderingen och eventuella förbättringar. En sammanfattande rapport skapas och arkiveras. Rapporterna följs upp av programdirektörer och diskuteras i programgrupper och vid behöv med andra relevanta funktion (t.ex. Utbildningschef, personalchef, VD and Studierektor). Nästa gång kursen går, bör studenterna informeras om eventuella åtgärder som vidtagits för att förbättra kursen utifrån föregående kursutvärdering.

Övrigt

Academic integrity
JIBS students are expected to maintain a strong academic integrity. This implies to behave within the boundaries of academic rules and expectations relating to all types of teaching and examination.
Copying someone else’s work is a particularly serious offence and can lead to disciplinary action. When you copy someone else’s work, you are plagiarizing. You must not copy sections of work (such as paragraphs, diagrams, tables and words) from any other person, including another student or any other author. Cutting and pasting is a clear example of plagiarism. There is a workshop and online resources to assist you in not plagiarizing called the Interactive Anti-Plagiarism Guide.
Other forms of breaking academic integrity include (but are not limited to) adding your name to a project you did not work on (or allowing someone to add their name), cheating on an examination, helping other students to cheat and submitting other students work as your own, and using non-allowed electronic equipment during an examination. All of these make you liable to disciplinary action.

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Per Arvidson, Thomas Carrington och Gustav Johed, Den Nya Affärsredovisningen, Liber (senaste upplagan)

Per Arvidson, Thomas Carrington och Gustav Johed, Den Nya Affärsredovisningen, Övningar, Liber(senaste upplagan)

Kompendiematerial

Rekommenderad litteratur
Per Arvidson, Thomas Carrington och Gustav Johed, Den Nya Affärsredovisningen, Lösningar, Liber (senaste upplagan)