KURSPLAN
Externredovisning och revision, 7,5 högskolepoäng
Financial Accounting and Auditing, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: ACEK13
Fastställd av: Council for Undergraduate and Masters Education 2019-05-16
Reviderad av: Examinator 2020-06-23
Gäller fr.o.m.: 2020-08-17
Version: 8
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: FE1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Företagsekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

1. redogöra för och förklara teoretiska begrepp, principer och modeller inom externredovisning
2. redogöra för hur lagstiftning och kompletterande normgivning påverkar företagens externa redovisning och rapportering
3. redogöra för revisionens syfte och genomförande, revisorns roll och rapportering, samt de regler som styr revisionen och revisorns arbete

Färdighet och förmåga

4. tillämpa redovisnings- och revisionsstandarder samt rekommendationer
5. identifiera och formulera problem och frågeställningar inom ämnesområdena externredovisning och revision

Värderingsförmåga och förhållningssätt

6. diskutera och värdera problemställningar som rör såväl redovisningens praktik som redovisningens normering och kontroll

Innehåll

Kursen är en fortsättning på den grundläggande kursen Affärsredovisning och består av två delar där den första delen behandlar teori och regelverk inom området externredovisning (inklusive finansierings- och kassaflödesanalyser). Med avseende på regelverket läggs stor vikt vid de internationella standarder som ges ut av IASB (International Accounting Standards Board) och som benämns IAS (International Accounting Standards) eller IFRS (International Financial Reporting Standards), hur dessa kan förstås ur ett teoretiskt perspektiv, samt i relation till nationella lagar och standarder. Den andra delen av kursen behandlar den lagstadgade revisionens syfte och process - hur revisorn kontrollerar att företagens redovisningspraktik överensstämmer med gällande lagar och standarder, samt de regler som styr revisionen och revisorns arbete.

Undervisningsformer

Föreläsningar, grupparbete och seminarium; muntlig och skriftlig examination.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

30 hp företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive Affärsredovisning, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Lärandemål 1-3 examineras genom individuell skriftlig tentamen, 6 hp.
Lärandemål 4-7 examineras genom individuell skriftlig tentamen samt grupparbete med såväl muntlig som skriftlig redovisning, 1,5 hp.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination17,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kursvärdering

Det åligger examinator att säkerställa att varje kurs utvärderas. I början av kursen identifieras (valda) kursutvärderare bland studenterna. Kursvärderingen genomförs kontinuerligt under kursens gång såväl som vid slutet av kursen, genom en enkät. Vid avslutad kurs träffas kursens utvärderare och examinator för att diskutera kursvärderingen och eventuella förbättringar. En sammanfattande rapport skapas och arkiveras. Rapporten följs upp av programansvarig och diskuteras i programgrupper och vid behov med andra relevanta funktioner (t.ex. utbildningschef, personalchef, VD och studierektor). Nästa gång kursen går bör studenterna informeras om eventuella åtgärder som vidtagits för att förbättra kursen utifrån föregående kursvärdering.

Övrigt

JIBS students are expected to maintain a strong academic integrity. This implies to behave within the boundaries of academic rules and expectations relating to all types of teaching and examination.
Copying someone else’s work is a particularly serious offence and can lead to disciplinary action. When you copy someone else’s work, you are plagiarizing. You must not copy sections of work (such as paragraphs, diagrams, tables and words) from any other person, including another student or any other author. Cutting and pasting is a clear example of plagiarism. There is a workshop and online resources to assist you in not plagiarizing called the Interactive Anti-Plagiarism Guide.
Other forms of breaking academic integrity include (but are not limited to) adding your name to a project you did not work on (or allowing someone to add their name), cheating on an examination, helping other students to cheat and submitting other students work as your own, and using non-allowed electronic equipment during an examination. All of these make you liable to disciplinary action.

Kurslitteratur

Litteratur
Smith, D., Brännström, D., & Jansson, A. (2019). Redovisningens språk (5. Uppl.). Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44132-96-9
Kompendiematerial

Referenslitteratur
FAR (2020). FAR:s Samlingsvolym Redovisning 2020. FAR AB. ISBN 978-91-88735-28-7
FAR (2020). FAR:s Samlingsvolym Revision 2020. FAR AB. ISBN: 978-91-88735-29-4
FAR (2020). IFRS-volymen 2020. FAR AB. ISBN: 978-91-88735-31-7