KURSPLAN
Handelsrättslig översiktskurs, 15 högskolepoäng
Introduction to Swedish Commercial Law, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: AJBG13
Fastställd av: Council for Undergraduate and Masters Education 2013-01-04
Reviderad av: Examinator 2019-11-18
Gäller fr.o.m.: 2020-01-13
Version: 4
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Juridiska området
Ämnesgrupp: JU1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Handelsrätt

Lärandemål

Studenterna ska, efter genomgången kurs

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande färdigheter i fråga om juridisk systematik och metodik samt goda kunskaper inom det handelsrättsliga, främst det förmögenhetsrättsliga, området. Kursen ska ge en god grund såväl för blivande revisorer som för andra med intresse av juridik.

Kursen innefattar två delar om vardera 7,5 högskolepoäng, HÖK I och HÖK II.

Förutom en allmän orientering om rättsordningens struktur, juridisk metodik samt samhällets domstols- och myndighetsorganisation innehåller hela kursen en genomgång av följande ämnesområden: avtalsrätt; köprätt; krediträtt; ersättningsrätt; associationsrätt; fastighetsrätt; arbetsrätt; marknads- och konkurrensrätt; immaterialrätt; ekonomisk familjerätt; samt straff- och processrätt.

Undervisningsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro vid undervisningen är inte obligatorisk men torde, med hänsyn till att läroböckerna i vissa delar är mycket komprimerade, vara nödvändig om godkända prov ska kunna avläggas.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Samtliga lärandemål examineras vid respektive skriftliga tentamina, dock inom olika ämnesområden. Tentamen är skriftlig och enskild. De två delarna examineras var för sig, varefter kursen ges ett sammanfattningsbetyg. Det anordnas minst två tentamenstillfällen per del och läsår.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen, HÖK I7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Skriftlig tentamen, HÖK II7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kursvärdering

Det åligger examinator att säkerställa att varje kurs utvärderas. I början av kursen, måste utvärderare identifieras (valda) bland studenterna. Kursvärderingen genomförs kontinuerligt samt vid slutet av kursen. Vid avslutad kurs ska kursens utvärderare och examinator diskutera kursutvärderingen och eventuella förbättringar. En sammanfattande rapport skapas och arkiveras. Rapporterna följs vid behov upp med utbildningschef, personalchef och studierektor. Nästa gång kursen går, bör studenterna informeras om eventuella åtgärder som vidtagits för att förbättra kursen utifrån föregående kursutvärdering.

Övrigt

Academic integrity
JIBS students are expected to maintain a strong academic integrity. This implies to behave
within the boundaries of academic rules and expectations relating to all types of teaching and
examination. Copying someone else’s work is a particularly serious offence and can lead to disciplinary action.
When you copy someone else’s work, you are plagiarizing. You must not copy sections of work
(such as paragraphs, diagrams, tables and words) from any other person, including another
student or any other author. Cutting and pasting is a clear example of plagiarism. There is a
workshop and online resources to assist you in not plagiarizing called the Interactive Anti-
Plagiarism Guide. Other forms of breaking academic integrity include (but are not limited to) adding your name to
a project you did not work on (or allowing someone to add their name), cheating on an
examination, helping other students to cheat and submitting other students work as your own,
and using non-allowed electronic equipment during an examination. All of these make you
liable to disciplinary action.

Kurslitteratur

Lundberg, Konrad, m.fl. Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, 5 uppl., Sanoma utbildning, Stockholm, 2019
Lagbok alt. aktuell lagtext utskriven från databas
Studiehandbok med frågekompendium, tillgänglig via kurssidan

I den mån ny upplaga utkommit innan eller i närheten av kursstart ska denna användas i stället.