KURSPLAN
Handelsrätt, 16-30 hp, 15 högskolepoäng
Commercial Law, 16-30 credits, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: AJEK13
Fastställd av: Council for Undergraduate and Masters Education 2013-01-04
Reviderad av: Examinator 2019-11-18
Gäller fr.o.m.: 2020-01-13
Version: 7
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Juridiska området
Ämnesgrupp: JU1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Handelsrätt

Lärandemål

Studenterna ska, efter genomgången kurs:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

Syftet med studierna i kursen Handelsrätt 16-30 hp, är att ge den studerande ingående kunskaper i associations-, kredit-, säkerhets- och obeståndsrätt. Dessutom ska studenten lära sig att uppfatta, analysera och argumentera rörande ett juridiskt problem samt kunna redogöra för hur domstolarna resonerar för att nå olika lösningar på detta rättsområde.
Denna kurs, som är obligatorisk för auktorisation av revisorer, är indelad i fyra huvudavsnitt. Tillsammans ska dessa avsnitt ge den studerande insikt i den rättsliga regleringen av associationsrättsliga frågor, kredit- och finansieringsfrågor, sakrättsliga problem, obeståndsrätt samt den straffrättsliga regleringen vid förmögenhetsbrott.
Del 1Del 2

Undervisningsformer

Undervisning bedrivs genom föreläsningar och seminarieövningar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp och Affärsredovisning, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Samtliga lärandemål examineras vid respektive skriftliga tentamina, dock inom olika ämnesområden.
Tentamen är skriftlig och enskild. De två delarna examineras var för sig, varefter kursen ges ett sammanfattningsbetyg.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Del 1 - Associationsrättsdelen7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Del 2 - Krediträttsdelen7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kursvärdering

Det åligger examinator att säkerställa att varje kurs utvärderas. I början av kursen, måste utvärderare identifieras (valda) bland studenterna. Kursvärderingen genomförs kontinuerligt samt vid slutet av kursen. Vid avslutad kurs ska kursens utvärderare och examinator diskutera kursutvärderingen och eventuella förbättringar. En sammanfattande rapport skapas och arkiveras. Rapporterna följs upp av programdirektörer och diskuteras i programgrupper och vid behöv med andra relevanta funktion (t.ex. utbildningschef, personal chef, VD and studierektor). Nästa gång kursen går, bör studenterna informeras om eventuella åtgärder som vidtagits för att förbättra kursen utifrån föregående kursutvärdering.

Övrigt

Academic integrity

JIBS students are expected to maintain a strong academic integrity. This implies to behave within the boundaries of academic rules and expectations relating to all types of teaching and examination.

Copying someone else’s work is a particularly serious offence and can lead to disciplinary action. When you copy someone else’s work, you are plagiarizing. You must not copy sections of work (such as paragraphs, diagrams, tables and words) from any other person, including another student or any other author. Cutting and pasting is a clear example of plagiarism. There is a workshop and online resources to assist you in not plagiarizing called the Interactive Anti-Plagiarism Guide.

Other forms of breaking academic integrity include (but are not limited to) adding your name to a project you did not work on (or allowing someone to add their name), cheating on an examination, helping other students to cheat and submitting other students work as your own, and using non-allowed electronic equipment during an examination. All of these make you liable to disciplinary action.

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur
A) Andersson, Jan, Kapitalskyddet i aktiebolag, 6 uppl., Litteraturcompagniet, Stockholm, 2010
A) Andersson, Jan, "Om lagstiftningstekniken kring behörighets- och befogenhetsöverskridande i ABL, särskilt om särskilda firmatecknare”, Juridisk tidsskrift 2000-2001 s. 761-772
A) Hemström, Carl, Organisationernas rättsliga ställning: om ekonomiska och ideella föreningar, 8 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011
A) Prop. 2017/18:185 En ny lag om ekonomiska föreningar, kan laddas ned från www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop.-201718185/
A) Hemström, Carl, Stiftelsernas rättsliga ställning, 2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2010
A) Ulväng, Magnus & Asp, Petter, Straffrätt för ekonomer, Iustus förlag, Uppsala, 2015
A) Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 6 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017
A) Sandström, Torsten, Handelsbolag och enkla bolag: en lärobok, 8 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2018
K) Adlercreutz, Axel., Finansieringsformers rättsliga reglering, 5 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010
K) Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten, 8 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017
K) Millqvist, Göran, Sakrättens grunder: En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom, 8 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2018
K) Ingvarsson, Torbjörn, Konsumentskyddsaspekter vid borgen, kan laddas ned från /ingvarssonjuridik.se/publikationer/34-2001_02_1.pdf
K) Lennander, Gertrud., Kredit och säkerhet - lärobok i krediträtt, 11 uppl., Iustus förlag, Uppsala, 2015
K) Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & skuld, 11 uppl., Iustus förlag, Uppsala, 2019
I den mån nya upplagor utkommit innan eller i närheten av kursstart skall dessa användas istället. Böcker med ett A) före i litteraturlistan tillhör ämnesområdet associationsrätt medan böcker med ett K) framför tillhör kredit- och obeståndsrättsdelen.

Frivillig litteratur
A) Bergström, Clas & Samuelsson, Per., Aktiebolagets grundproblem, 5 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015
A) Proposition 2004/05:85 Ny aktiebolagslag
K) Heuman, Lars, Specialprocess, Utsökning och konkurs, 8 uppl., Norstedts Juridik, 2020
K) Heidbrink, Jakob, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, 2 uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2019 (alternativ till Fordran & skuld)
K) Walin, Gösta & Ingvarsson, Torbjörn, Borgen och tredjemanspant, 4 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2013