KURSPLAN
Skatterätt, 15 högskolepoäng
Tax Law, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: AJMN13
Fastställd av: Council for Undergraduate and Masters Education 2012-12-03
Reviderad av: Utbildningschef 2013-01-04
Gäller fr.o.m.: 2013-07-01
Version: 1
Diarienummer: IHH 2014/02236-122
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Juridiska området
Ämnesgrupp: JU1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Affärsjuridik, Handelsrätt

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

1. visa kunskap om de grundläggande normer som ligger till grund det skatterättsliga området; särskilt för inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet samt reglerna om mervärdesskatt och fåmansbolag.
2. visa kunskap om skatterättens vetenskapliga grund och om tillämpliga metoder inom området.
3. visa kunskap om sambandet mellan redovisning och beskattning och hur detta tar sig uttryck vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet i olika företags-och organisationsformer med fokus på aktiebolag.
4. visa grundläggande förståelse för relationen mellan skatteavtal och övriga interna skatteregler

Färdighet och förmåga

5. visa förmågan att utifrån ett företags räkenskaper motivera och beräkna de skattemässiga justeringar som är nödvändiga för att uppnå ett för företaget så fördelaktigt och rättvisande skattemässigt resultat som möjligt.
6. visa förmåga att analysera innebörden av och skillnader mellan beskattningsreglerna för olika företags- och organisationsformer.
7. visa förmåga att utifrån givna affärshändelser identifiera såväl inkomstskatterättsliga som mervärdeskatterättsliga problem och motivera lösningen därav.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

8. förstå innebörden av relationen mellan grundlagsfästa bestämmelser och beskattningsrätten. Även förstå det växelspel som skattesystemets utformning har gentemot samhällets utformning och utveckling.
9. visa förmåga att självständigt, och med hänsyn till relevanta vetenskapliga bedömningar, hantera och värdera gällande rättskällor för att konstruktivt lösa och förstå problem uppkomna inom inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet samt inom det mervärdesskatterättsliga området.
10. visa förmåga att värdera och tillämpa gällande rättskällor samt tolkningsmetoder specifika för skatterätten.

Innehåll

Kursen innefattar undervisning inom grundläggande skatteteori och frågor relaterade till lagtexttolkning samt till hur olika grundläggande skatterättsliga principer har kommit till uttryck i skattelagstiftningen och vilka beskattningskonsekvenser detta får för såväl enskilda individer som företag behandlas. Undervisningen är även fokuserad på de olika inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet kopplade till såväl individbeskattning som företagsbeskattning. Under kursen berörs särskilt frågor om mervärdesbeskattning, beskattning av fåmansföretag och dess ägare samt administrativ praxis och skattetillägg. Härutöver förmedlas även en grundläggande förståelse för samspelet mellan EU-rätt, nationell rätt och skatteavtalsrätt vid internationell individ- och företagsbeskattning.

Kursen behandlar även frågor rörande skillnader mellan användandet av systemets regler kontra utnyttjandet av dess svagheter. Diskussioner ska föras om skillnader mellan att arbeta för att minimera beskattning på lagligt vis och förfaranden som leder till frågor om skatteflykt.

Kursen har en stadig grund i den forskning som bedrivs inom det skatterättsliga området.

Undervisningsformer

Kursen omfattar såväl föreläsningar som seminarier.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 60 hp inklusive genomgången Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller Associationsrätt 15 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

För att uppfylla de förväntade läranderesultaten examineras kursen skriftligen. I undantagsfall kan examinator bestämma annan form.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination115 hpA/B/C/D/E/FX/F
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kursvärdering

Vid kursens början försäkrar sig kursansvarig om att kursutvecklare finns/väljs bland studenterna. Kursutvärdering genomföres kontinuerligt och i slutet av kursen. Efter avslutad kurs träffas kursutvecklare och kursansvarig för diskussion kring kursutvärderingen och möjliga förbättringar . Resultatet rapporteras bl.a. till utbildningschef, grundutbildningsråd och JIBS:s styrelse. Kursansvarig skall vid nästa kursstart redogöra för resultat och konsekvenser av utvärderingen från föregående kurs.

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Använd senaste upplagan av litteraturen
Frivillig litteratur