KURSPLAN
Statistiska metoder, 7,5 högskolepoäng
Statistical Methods, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: FHSTA37
Fastställd av: Utbildningschef 2017-05-01
Reviderad av: 2020-06-29
Version: 2
Utbildningsnivå: Forskarnivå
Forskarutbildningsämne:

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

Kursen omfattar kvantitativ metodik och statistiska analyser praktiskt applicerade i SPSS-miljö. Kursen omfattar analytisk statistik; hypotesprövning, parametriska och icke-parametriska analysmetoder, multipel linjär regression, log-linjär regression, reliabilitetskontroll och viss faktoranalys.

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, datorövningar och seminarier. Kursen genomförs var tredje termin, varannan gång på campus på svenska och varannan gång webbaserad på engelska.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete 15 hp. Kursen förutsätter statistisk kunskap på grundnivå. Förtrogenhet med SPSS som datahanteringsprogram rekommenderas.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursen examineras individuellt genomn skriftliga inlämningsuppgifter.
Kursen examineras av docent eller professor.

Övrigt

Närvarobestämmelser: obligatorisk närvaro vid seminarier.
Kursen bedrivs på halvfart om inget annat anges.
Urval
  1. Studenter registrerade i Forskarskolan Hälsa och Välfärd
  2. Studenter registrerade i forskarutbildning från annat lärosäte
  3. Övriga sökande: högskolepoäng (vid lika poäng, lottning)

Kurslitteratur

Brace, N., Kemp, R., & Sneglar, R. (2012). SPSS for psychologists. New York: Routledge
Ytterligare litteratur i form av artiklar och bokkapitel tillkommer.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.