KURSPLAN
Didaktik I, 7,5 högskolepoäng
Didactics I, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: FLDD138
Fastställd av: Forskningsnämnden 2017-12-12
Reviderad av: Forskningschef HLK 2020-05-29
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 2
Diarienummer: 20/F16
Utbildningsnivå: Forskarnivå
Forskarutbildningsämne: Pedagogik

Lärandemål

De studerande ska uppnå följande mål vad gäller kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga att

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga att

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift och seminarier.

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren samt lämnas till utbildningsledare för forskarutbildningen vid HLK. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Se separat bilaga för närmare beskrivning av schema och hur du anmäler dig till kursen.

Kurslitteratur

Banks, James A. & Banks, Cherry A.M. (Red.) (2016 alt. 2013). Multicultural education: issues and perspectives. (Ninth edition.) Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc. (kap. 1-3 & 7). (ca 60 sidor).

Carlgren, Ingrid & Kallos, Daniel (1997). Lessons from a comprehensive school system for curriculum theory and research: Sweden revisited after twenty years, Journal of Curriculum Studies, 29 (4), 407-430. (27 sidor)

Comenius, Johan A. (1989). Didactica Magna. Göteborg: Daidalos. (ca 60 sidor).

Hansén, Sven-Erik. & Forsman, Liselott (2017). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. (ca 60 sidor)

Hudson, Brian & Meyer, Meynard A. (Red.) (2011). Beyond fragmentation: Didactics, learning and teaching in Europe. Leverkusen: Barbara Budrich Publishers. (ca 100 sidor)

Jank, Werner & Meyer, Hilbert (1997). Nyttan av kunskaper i didaktisk teori + sambandet mellan didaktisk teorikunskap och handlingskompetens. I Uljens, Michael (Red.) Didaktik - teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur. (s. 17–34 och s. 35–46). (30 sidor)

Johansson, Ulla (2003). Frame Factors, Structures, and Meaning Making: Shifting Foci of Curriculum Research in Sweden. I: William F. Pinar (Red.). International handbook of curriculum research. Mahwah, N.J: L. Erlbaum Associates. (s. 575-593). (18 sidor)

Klette, Kristi (2007). Trends in Research on Teaching and Learning in Schools: didactics meets classroom studies. European Educational Research Journal, 6 (2), s. 147-160. (13 sidor)

Lantz-Andersson, Annika & Säljö, Roger (2014). Lärare i den uppkopplade skolan. Kap. 1 Malmö: Gleerups. 23 sidor.

Larsson, Staffan (2006). Didaktik för vuxna tankelinjer i internationell litteratur. Stockholm: Vetenskapsrådet (elektronisk resurs) (ca. 140 sidor)

Sato, Mistilina & Kemper, Sara (2017). Teacher Assessment from Pre-service through In-service Teaching. Ingår i D. Jean Clandinin & Jukka Husu (Red.), The Sage handbook of research on teacher education (s. 944-962). [Elektronisk resurs]. London: SAGE. Publications. (19 sidor)

Toom, Aauli (2017). Teachers’ Professional and Pedagogical Competencies: A Complex Divide between Teacher Work, Teacher Knowledge and Teacher Education. Ingår i D. Jean Clandinin & Jukka Husu (Red.), The Sage handbook of research on teacher education (s. 803-819). [Elektronisk resurs]. London: SAGE. Publications. (17 sidor)

Uljens, Michael & Ylimaki, Rose M. (2017) (Red.). Bridging Educational Leadership, Curriculum Theory and Didaktik: Non-affirmative Theory of Education. Springer. (kap. 1 & 11). (ca 40 sidor)

Westbury, Ian, Hopmann, Stefan & Riquarts, Kurt (Red.) (2000). Teaching as a reflective practice: the German Didaktik tradition. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates (valda delar, ca 150 sidor)

Zinger, Dorothy, Tate, Tamara & Warschauer, Mark (2017). Learning and Teaching with Technology: Technological Pedagogy and Teacher Practice. Ingår i D. Jean Clandinin & Jukku Husu (Red.), The Sage handbook of research on teacher education (s. 577-593). [Elektronisk resurs]. London: SAGE. Publications. (17 sidor)

Ett urval artiklar/kapitel i antologier tillkommer i samråd med examinator (ca 300 sidor)

Övrigt
Interaktiva antiplagiatguiden - Högskolan i Jönköping (kommer att finnas tillgänglig via lärplattformen)

Sök- och skrivhjälp (u.å.). Litteraturreferenser - så skriver du. Högskolebiblioteket: Jönköping University