KURSPLAN
Geriatrisk omvårdnad II, 7,5 högskolepoäng
Geriatric Nursing II, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: HAÄL10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2017-01-11
Reviderad av: Utbildningschef 2018-06-20
Gäller fr.o.m.: 2019-01-07
Version: 3
Diarienummer: Avdelning för omvårdnad
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

Kunskap och förståelse

• kunna redogöra för samt kritiskt granska och analysera aktuell forskning och styrdokument inom palliativ vård utifrån ageism- och hållbarhetsaspekter (1)
• kunna analysera och problematisera äldres död och döende med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet (2)
• kunna analysera och problematisera etiska dilemman samt närståendes situation (3).

Färdighet och förmåga

• kunna använda ett personcentrerat palliativt förhållningssätt i relation till äldre personer med livshotande eller försvagande sjukdom (4)
• visa förmåga att medverka vid, och självständigt utföra undersökningar och behandlingar vid livets slut (5)
• kunna upprätta en omvårdnadsplan i samverkan med den äldre och dennes närstående (6)
• kunna handleda och undervisa studenter och medarbetare i geriatrisk omvårdnad och palliativ vård samt stödja och informera patient och närstående (7).
• kunna utforma ett skriftligt arbete med god läsbarhet, logisk uppbyggnad och referera enligt APA refereringssystem (8).

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kunna analysera och reflektera över hur forskning inom omvårdnad till äldre kan tillämpas inom palliativ vård (9)
• kunna visa insikt om det vetenskapliga förhållningssättets betydelse för utveckling av kunskap inom palliativ vård (10).

Innehåll

Undervisningsformer

Kursen bedrivs som en nätbaserad distansutbildning. Studierna är upplagda utifrån pedagogiska modeller som stimulerar till aktivt kunskapssökande, kritisk analys, reflektion, problemlösning och dialog. Arbetsformerna har sin grund i flexibelt lärande och består av individuellt arbete, gruppuppgifter, föreläsningar och seminarier. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med Internetuppkoppling med kapacitet för mottagande av filmade inslag och webbkamera.
Verksamhetsförlagd utbildning omfattar i genomsnitt 32 timmar per vecka vid heltidsstudier (motsvarar 8 dagar) och kan förläggas dag, kväll eller natt under veckans alla sju dagar. VFU sker med organiserad handledning och färdighetsträning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Styrdok och forskning inom palliativ vård koppl till äldre personer (1)11,5 hpU/G
Unders, omvårdnad och handledning inom palliativ vård21,5 hpU/G
Specsjukssköterskans roll vid vård till äldre personer (3)33,44,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
1 I Aktivt deltagande i gruppdiskussion. Lärandemål 1, 2 och 3 examineras.
2 2 Muntlig demonstration. Lärandemål 4, 5, 6 och 7 examineras.
3 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.
4 3 Individuell skriftlig hemtentamen som även innefattar kritisk granskning av andra studenters tentamen. Lärandemål 1-3 och 8-10 examineras. Betygsgraderna A-F tillämpas. Betyg E-A innebär att studenten är godkänd där E innebär att studenten har uppnått målen tillfredsställande och A innebär att studenten uppnått målen med excellens. Betyg Fx innebär otillräckligt. Examinationsuppgiften behöver kompletteras enligt lärares instruktioner för att uppnå betyg E. Vid komplettering kan inte högre betyg än E erhållas. Om betyg Fx kvarstår efter två kompletteringar utfärdas betyg F. Betyg F innebär underkänt. Examinationsuppgiften har omfattande brister och en helt ny examinationsuppgift krävs.

Kursvärdering

Kursutvärdering sker i enlighet med av högskolan utfärdade riktlinjer.
I förtid avbruten verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
En student kan tvingas avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid om
det finns påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet eller
synnerligen olämpligt uppträdande kan komma att skada annan person eller
värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda
utbildningen eller om student bryter mot ingångna avtal eller gällande regelverk
som berör den verksamhetsförlagda utbildningen. Om ett avbrytande sker ska en
individuell plan bestämmas för studenten och delges henne eller honom
skriftligen. I planen ska de brister avseende kunskaper, färdigheter och
förhållningssätt som studenten uppvisar anges, vilket stöd studenten kan få från
Högskolan för att avhjälpa dessa brister samt hur och när kontrollen av att
studenten uppnått erforderliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska ske.
En student äger rätt till maximalt två kontrolltillfällen. Studenten får inte delta i
verksamhetsförlagd utbildning på nytt innan kontrollen skett och studenten har
konstaterats besitta de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs.
Förslag till individuell plan ska beslutas gemensamt av programansvarig,
examinator på aktuell kurs och av studentkåren utsedd representant. Beslut om
avbrytande av students VFU och fastställande av individuell plan fattas av Rektor
efter föredragning av programansvarig. Beslut om studentens fortsatta
deltagande i verksamhetsförlagd utbildning, efter uppvisande av nödvändiga
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, fattas av programansvarig.

Övrigt

Kursen ges av Högskolan Kristianstad (HKR) och ingår i programmet Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning vård av äldre, som genomförs i samverkan med Göteborgs Universitet (GU), Högskolan Väst (HV), Hälsohögskolan i Jönköping (HHJ), Lunds universitet (LU) och Linneuniversitetet (LNU).
Student antagen enligt denna kursplan äger rätt att examineras enligt densamma ett (1) år efter att kursplanen upphört att gälla, dvs. ersatts av en ny eller blivit nedlagd. För student som inte har fullföljt kurs med godkänt resultat ett år efter att dess kursplan upphört att gälla kan, inom ytterligare två år och efter prövning av examinator, ges möjlighet till förnyade examinationstillfällen i enlighet med kursplan som innehållsligt kan bedömas som näraliggande och där examination kan genomföras utan att det innebär mer än marginell ökning av de resurser som förbrukas. Efter dessa ytterligare två år kan studenten endast erhålla intyg på avklarade delprov.

Kurslitteratur

Litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart.
Kurslitteratur finns i viss omfattning att låna eller ladda ner på biblioteket
(http:www.hkr.se/biblioteket). Talböcker för studenter med läsnedsättning finns
sök- och nedladdningsbara i Legimus (http:
www.legimus.se).

Blomqvist, Kerstin., Edberg, Anna-Karin., Ernsth Bravell., Marie & Wijk, Helle. (red.).
(2017). Omvårdnad av äldre. Lund: Studentlitteratur (704 s).

Edberg, Anna-Karin (2013), Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur. (264 s).

Ekman, Inger. (2014). Personcentrering inom hälso- och sjukvård: från filosofi till
praktik. Stockholm: Liber (261 s).

Håkanson, Cecilia, Andershed, Birgitta, Ternestedt, Britt-Marie (2013), Palliativ vård : begrepp & perspektiv i teori och praktik. Lund : Studentlitteratur. (511 s).

Pilhammar Andersson, Ewa. (2012). Pedagogik inom vård och handledning. 2
upplagan. Lund: Studentlitteratur AB (172 s).

Sandman, Lars & Kjellström, Sofia. (2013). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund:
Studentlitteratur (406 s).

Socialstyrelse (2013), Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede: vägledning, rekommendationer och indikatorer: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. (105 s).

Vetenskapliga artiklar tillkommer omfattande maximalt 100 sidor.