KURSPLAN
An Occupational Perspective of Health II, 7,5 högskolepoäng
An Occupational Perspective of Health II, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HA2R29
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-05-09
Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-05-12
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 2
Diarienummer: Department of Occupational Therapy
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Upon completion of the course the students should have the ability to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- occupation and health/ill health
- equality and equity
- sustainable development
- sustainable health

Undervisningsformer

The course is conducted through discussion and seminars through the web-based platform.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Kandidat eller yrkesexamen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet arbetsterapi inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examination of the course will be based upon seminars, written assignments, and critical reviews of fellow student's work, as well as an individually written reflection assignment.

A senior university lecturer serves as the course examiner.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Attendance requirements
Attendance is mandatory during seminars using the online web-based platform.
Technical equipment is necessary for full participation in the online seminars.