KURSPLAN
Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng
Occupational Therapy, Clinical Placement, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HABN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-12-03
Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-31
Gäller fr.o.m.: 2020-08-30
Version: 3
Diarienummer: Avdelningen för rehabilitering/Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- arbetsterapeutiska arbetsprocessmodeller
- arbetsterapeutiska kartläggningsinstrument och metoder
- arbetsterapeutiska åtgärder
- etik
- kliniskt resonemang
- professionellt förhållningssätt
- samverkan med klienter och deras närstående samt kollegor och andra yrkesföreträdare

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av verksamhetsförlagda studier under handledning av arbetsterapeut.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 60 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp, Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp (eller motsvarande kunskaper). Delkurs Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp i kursen Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp och kursen Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp ska vara avslutade.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en praktisk/klinisk examination, bedömningsunderlag från handledare samt en individuell skriftlig reflektionsuppgift.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Praktisk/klinisk examination och bedömningsunderlag från handledare7 hpA/B/C/D/E/FX/F
Reflektionsuppgift0,5 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmesler
Kursen kräver obligatorisk närvaro om 36 timmar per vecka inom verksamhetsförlagd utbildning.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Sveriges Arbetsterapeuter. (2016). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka, Sverige : Sveriges Arbetsterapeuter.

Ytterligare litteratur om ca 500 sid väljs i samråd med lärare och handledare utifrån valt praktikområde.