KURSPLAN
Arbetsrehabilitering, 4,5 högskolepoäng
Work Rehabilitation, 4.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HARG10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-09-18
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- hälsa och arbete
-utredningsmetoder för att klargöra individens arbetsförutsättningar och arbetets krav
- arbetsinriktade åtgärder och metoder (ReDO, MMR, IPS, SE mm)
- anpassning: fysisk, kognitiv och organisatorisk ergonomi
- vägledning

Undervisningsformer

Kursen genomförs som distanskurs via nätet i form av inspelade föreläsningar, seminarier och självstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig examination samt reflektionsuppgifter seminarier.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift3,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Reflektionsuppgifter och seminarier1 hpU/G

Kurslitteratur

Arbetsmiljöverket (2016). Kvinnors och mäns arbetsvillkor: betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall. Stockholm: Arbetsmiljöverket. Tillgänglig via www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/kvinnors-och-mans-arbetsvillkor-kunskapssammanstallning-rap-2016-2.pdf

Arbetsmiljöverket (2017). Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar. Stockholm: Arbetsmiljöverket. Tillgänglig via www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/friska-arbetsplatser-for-kvinnor-man-kunskapssammanstallning-rap-2016-8.pdf

Ekberg, K., Eklund, M., & Hensing, G. (Red.). (2015). Återgång i arbete: processer, bedömningar, åtgärder. Lund: Studentlitteratur.

Flexjobbutredningen (2018). Flexibel rehabilitering. Stockholm: Norstedts juridik. Tillgänglig via www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/sou-201821/

Guyard, C., & Kaun, A. (2018). Workfulness: governing the disobedient brain, Journal of Cultural Economy. DOI: 10.1080/17530350.2018.1481877.

International Labour Organization (2014). World Employment Social Outlook: The changing nature of jobs. Geneva: International Labour Office. Tillgänglig via www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015-changing-nature-of-jobs/WCMS_368626/lang--en/index.htm

Karlsson, T., Classon, E. & Rönnberg, J. (2014). Den hjärnvänliga arbetsplatsen: kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö. Stockholm: Arbetsmiljöverket. Tillgänglig via www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/den-hjarnvanliga-arbetsplatsen-kunskapssammanstallningar-rap-2014-2.pdf

Rehabiliteringsmetoder inom Rehsam [Elektronisk resurs]. (2016). Tillgänglig via forte.se/app/uploads/2016/02/rehsams_receptsamling_skl_2016.pdf

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.