KURSPLAN
Arbetsrehabilitering, 7,5 högskolepoäng
Work Rehabilitation, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2017
Kurskod: HARN12
Fastställd av: Utbildningsrådet 2013-01-21
Reviderad av: Avdelningschef 2016-03-11
Gäller fr.o.m.: 2016-08-29
Version: 2
Diarienummer: 2016/1233 (313) Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- hälsa och arbete
- utredning av individens förutsättningar för arbete
- utredning av arbetets krav
- arbetsinriktade åtgärder
- samverkansformer inom arbetsinriktad rehabilitering

Undervisningsformer

Kursen genomförs som distanskurs via nätet och med en dags introduktion på lärosätet.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Arbetsterapi, 60 hp inklusive kurserna Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, Ergonomi, 7,5 hp och Normalitet, marginalisering och delaktighet, 15 hp alternativt Arbetsterapeutexamen eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en skriftlig individuell inlämningsuppgift, en parvis alternativt individuell skriftlig inlämningsuppgift samt deltagande i seminarium på webbplattform.

Examinator är adjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7.5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Angelöw, B. (2002). Friskare arbetsplatser: att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats. Lund: Studentlitteratur.

Ekberg, K., Eklund, M., & Hensing, G. (Red.). (2015). Återgång i arbete: processer, bedömningar, åtgärder. Lund: Studentlitteratur.

Socialdepartementet. (2010). Gränslandet mellan sjukdom och arbete. Slutbetänkande av Arbetsförmågeutredningen, SOU 2009:89. [Hämtad 2011-11-03]. www.regeringen.se

Ytterligare aktuella artiklar och rapporter tillkommer om ca 500 sidor.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.