KURSPLAN
Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 högskolepoäng
Occupational Therapy for Activity Limitations in Disability and Disease, 30 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HASN19
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-11-27
Reviderad av: Ordförande 2020-06-23
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 5
Diarienummer: Avdelningen för rehabilitering/Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård (65%) och medicinska området (35%)
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Delkurs: Arbetsterapi, grund för tillämpning, 6 hpDelkurs: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hpDelkurs: Arbetsterapi, tillämpning, 18 hp

Färdighet och förmåga

Delkurs: Arbetsterapi, grund för tillämpning, 6 hpDelkurs: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hpDelkurs: Arbetsterapi, tillämpning, 18 hp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Delkurs: Arbetsterapi, grund för tillämpning, 6 hpDelkurs: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hpDelkurs: Arbetsterapi, tillämpning, 18 hp

Innehåll

Delkurs: Arbetsterapi, grund för tillämpning, 6 hp
- arbetsterapiprocessmodeller
- teoretisk grund inom arbetsterapi
- dokumentation
- etik
- grundläggande kunskaper inom sjukdomslära
- metoder och instrument för utredning och bedömning
- målformulering
- åtgärder

Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp
- arbetsterapiprocessmodeller
- etik
- kliniskt resonemang
- kommunikation och interaktion

Delkurs: Arbetsterapi, tillämpning, 18 hp
- teoretisk grund för arbetsterapeutiska åtgärder
- dokumentation
- etik
- metoder och instrument för utredning och bedömning
- målformulering
- sjukdomslära
- åtgärder
- sociokulturell, geopolitisk och miljömässig påverkan på aktivitetsutförande

Undervisningsformer

Delkurs: Arbetsterapi, grund för tillämpning, 6 hp
Kursen genomförs i form av studiegrupper, föreläsningar, workshops och seminarier.

Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp
Kursen genomförs i form av verksamhetsförlagda studier under handledning av arbetsterapeut samt deltagande i seminarier.

Delkurs: Arbetsterapi, tillämpning, 18 hp
Kursen genomförs i form av studiegrupper, föreläsningar, workshops och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt genomgången kurs Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Arbetsterapi, grund för tillämpning, 6 hp
Delkursen examineras i form av individuell muntlig examination i grupp. Dessutom krävs deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.

Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp
Underlag för betygsättning utgörs av bedömningsunderlag från handledare, deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.

Arbetsterapi, tillämpning, 18 hp
Delkursen examineras i form av en kombinerad individuell skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig och praktisk presentation. Dessutom krävs deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Arbetsterapi, grund för tillämpning - individuell muntlig examination i grupp4 hpA/B/C/D/E/FX/F
Arbetsterapi, grund för tillämpning - reflektionsuppgifter och seminarier2 hpU/G
Verksamhetsförlagd utbildning inklusive seminarium5,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Verksamhetsförlagd utbildning - reflektionsuppgifter0,5 hpU/G
Arbetsterapi, tillämpning - kombinerad individuell skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig och praktisk presentation14 hpA/B/C/D/E/FX/F
Arbetsterapi, tillämpning - reflektionsuppgifter och seminarier4 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp kräver obligatorisk närvaro om 36 timmar per vecka inom verksamhetsförlagd utbildning.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Delkurs: Arbetsterapi, grund för tillämpning, 6 hp
Erlandsson, L. K., & Persson, D. (2020). Valmo-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Fischer, A.G., & Marterella, A. (2019). Powerful Practice: A Model for Autentic Occupational Therapy. Fort Collins, CO: CIOTS, Center for Innovative OT Solutions, INC.

Hedner, L. P. (Red.). (2010). Invärtesmedicin. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Herlofson, J., Ekelius, L., Lundin, A., Mårtensson, B., & Åsberg, M. (Red.). (2016). Psykiatri. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Karlsson, M., Karlsson, J., & Roos, H. (2018). Ortopedi: patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Levi, R., & Ertzgaard, P. (2019). Introduktion till neurologisk rehablitering. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Norrving, B., Aldskogius, H., Brogårdh, C., Jakobsson L, B., Larsson, J., Stigbrant S, K., Östberg, P. (2015). Klinisk neurovetenskap. Stockholm, Sverige: Liber.

Taylor, R. R. (2017). Kielhofner’s Model of Human Occupation: theory and application. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health.

Townsend, E.A. & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice through Occupation. Ottawa, Ontario, Canada: CAOT Publications ACE.
Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

Sveriges Arbetsterapeuter. (2016). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka, Sverige: Sveriges Arbetsterapeuter.

Ytterligare litteratur väljs i samråd med lärare och handledare utifrån valt praktikområde ca 500 sid.
Delkurs: Arbetsterapi, tillämpning, 18 hp

Björkdahl, A. (2015). Kognitiv rehablitering: teoretisk grund och praktisk tillämning. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Bryant, W., Fieldhouse, J., Bannigan, K., & Creek, J. (2014). Creek's occupational therapy and mental health. Edinburgh, England: Churchill Livingstone.

Carr, J., & Shepherd, R. (2010). Neurological Rehabilitation. Optimizing Motor Performance. Oxford, England: Churchill Livingstone.

Dawson. D., McEwen. S., Polatajko, H. (Ed). (2017). Cognitive Orientation to daily Occupational Performance in Occupational Therapy. Washington: American Association of Occupational Therapy Press.

Eklund, M., Gunnarsson, B., & Leufstadius, C. (2010). Aktivitet & relation. Mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Engström, B. (2007). Ergonomi, sittande och rullstolar. Hässelby, Sverige: Posturalis Books.

Hedner, L. P. (Red.). (2010). Invärtesmedicin. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Herlofson, J., Ekelius, L., Lundin, A., Mårtensson, B., & Åsberg, M., (Red.). (2016). Psykiatri. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Karlsson, M., Karlsson, J., & Roos, H. (2018). Ortopedi: patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Kielhofner, G. (2009). Conceptual Foundations of Occupational Therapy. Philadelphia, PA: F.A. Davis Company.

Norrving, B., Aldskogius, H., Brogårdh, C., Jakobsson L, B., Larsson, J., Stigbrant S, K., & Östberg, P. (2015). Klinisk neurovetenskap. Stockholm, Sverige: Liber.

Socialstyrelsen. (2020). Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – ICF. Stockholm, Sweden: Socialstyrelsen.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.