KURSPLAN
Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 högskolepoäng
Occupational Therapy - Profession and Research, 30 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HAYG18
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-03-08
Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-31
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 4
Diarienummer: Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Delkurs: Arbetsterapi och yrkesutövning 16,5 hpDelkurs: Teoretisk grund för arbetsterapi, 7,5 hpDelkurs: Vetenskaplig metod, grundkurs, 6 hp

Färdighet och förmåga

Delkurs: Arbetsterapi och yrkesutövning, 16,5 hpDelkurs: Teoretisk grund för arbetsterapi, 7,5 hpDelkurs: Vetenskaplig metod, grundkurs, 6 hp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Delkurs: Arbetsterapi och yrkesutövning, 16,5 hpDelkurs: Teoretisk grund för arbetsterapi, 7,5 hpDelkurs: Vetenskaplig metod, grundkurs, 6 hp

Innehåll

Arbetsterapi och yrkesutövning, 16,5 hp

- arbetsterapeutens verksamhetsfält nationellt och internationellt
- arbetsterapeutens yrkesutövning
- arbetsterapins framväxt nationellt och internationellt som profession och forskningsfält
- förbättringskunskap
- hälsans bestämningsfaktorer och hälsofrämjande metoder ur ett aktivitetsperspektiv
- mänskliga rättigheter
- nationella folkhälsomål
- personligt förbättringsarbete
- samtal och kommunikation inom arbetsterapi
- yrkets etiska grund

Teoretisk grund för arbetsterapi, 7,5 hp

- aktivitetsvetenskap
- folkhälsa, trender och prognoser
- hållbar utveckling
- hälsobegreppet
- levnadsvanor
- teori av betydelse för arbetsterapi
- teorier om aktivitet
- vetenskapsteori

Vetenskaplig metod, grundkurs, 6,0 hp

- forskningsprocessen
- informationssökning
- kritisk granskning av vetenskapliga artiklar
- kunskap ur ett vetenskapligt perspektiv
- kvalitativ och kvantitativ metod

Undervisningsformer

Delkurserna genomförs i form av studiegrupper, föreläsningar, workshops och seminarier samt i delkursen arbetsterapi och yrkesutövning ingår verksamhetsförlagda studier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Arbetsterapi och yrkesutövning, 16,5 hp
Delkursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en gruppuppgift som redovisas muntligt och skriftligt. Dessutom krävs deltagande i seminarier, genomförande av reflektionsuppgifter och verksamhetsförlagd utbildning.

Teoretisk grund för arbetsterapi, 7,5 hp
Delkursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Dessutom krävs deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.

Vetenskaplig metod, grundkurs, 6 hp
Delkursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Dessutom krävs deltagande i seminarier.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Arbetsterapi och yrkesutövning - individuell uppgifter7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Arbetsterapi och yrkesutövning - gruppuppgift6 hpA/B/C/D/E/FX/F
Arbetsterapi och yrkesutövning - verksamhetsförlagd utbildning1,5 hpU/G
Arbetsterapi och yrkesutövning - reflektionsuppg. och sem.1,5 hpU/G
Teoretisk grund för arbetsterapi - individuella uppgifter6 hpA/B/C/D/E/FX/F
Teoretisk grund för arbetsterapi - reflektionsuppg och sem.1,5 hpU/G
Vetenskaplig metod, grundkurs5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Vetenskaplig metod, grundkurs - seminarier1 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid schemalagda seminarier och verksamhetsförlagda studier.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Delkurs: Arbetsterapi och yrkesutövning, 16,5 hp

Castro, D., Ivanoff, D. S., & Mårtenson, L. (2014). Occupational therapy and culture: a literature review. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(6), 401-414.

Collste. G. (2010). Inledning till etiken. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Erlandsson, L. K., & Persson, D. (2014). Valmo-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter. Stockholm, Sverige: FSA. Tillgänglig via www.arbetsterapeuterna.se/media/1461/etisk_kod_2018_webbversion.pdf

Jacobson, D. (2019). Juridik för legitimerade arbetsterapeuter. Stockholm, Sverige: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.

Sveriges Arbetsterapeuter. (2016). Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. Tillgänglig via www.arbetsterapeuterna.se/Min-profession/Kompetensbeskrivningar

Taylor, R. R. (2017). Kielhofner’s Model of Human Occupation: theory and application. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health.

Townsend, E. A. & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice through Occupation. Ottawa, Ontario, Canada: CAOT Publications ACE.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.
Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.


Delkurs: Teoretisk grund för arbetsterapi, 7,5 hp


Christiansen, C. H., & Townsend, E. A. (2010). Introduction to Occupation The Art and Science of Living. New Jersey, NJ: Pearson.

Erlandsson, L. K., & Persson, D. (2014). Valmo-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Faresjö, T., & Åkerlind, I. (Red.). (2005). Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Frågor om liv, hälsa och etik i tvärvetenskaplig belysning. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Holm Ivarsson, B. (2014). Sjukdomsförebyggande metoder. Samtal om levnadsvanor i vården. Stockholm, Sverige: Natur & Kultur.

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm, Sverige: Natur & Kultur.

Socialstyrelsen. (2018). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Stöd för styrning och ledning.Tillgänglig via www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-6-24

Taylor, R. R. (2017). Kielhofner’s Model of Human Occupation: theory and application. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health.

Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice through Occupation. Ottawa, Ontario, Canada: CAOT Publications ACE.

Wilcock, A., & Hocking, C. (2015). An Occupational Perspective of Health. Thorofare, NJ: Slack Incorporated.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.
Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.

Delkurs: Vetenskaplig metod, grundkurs, 6 p

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm, Sverige: Natur & Kultur.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.
Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.