KURSPLAN
Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning, 7,5 högskolepoäng
Approaching and Communicating with Older People with Cognitive Impairment, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HBNG17
Fastställd av: Utbildningsrådet 2016-12-12
Reviderad av: Utbildningsrådet 2019-05-14
Gäller fr.o.m.: 2019-11-04
Version: 2
Diarienummer: Insitutet för gerontologi
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Gerontologi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- kommunikation och kommunikationssvårigheter
- psykiska, fysiska och sociala konsekvenser av kognitiv funktionsnedsättning
- utredning och uppföljning av beteendemässiga och psykiska symtom
- anpassning av den fysiska miljön

Undervisningsformer

Kursen ges som webbaserad distanskurs via lärplattform med föreläsningar och gruppdiskussioner.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst ett års arbete inom vård och omsorg av äldre.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av skriftliga gruppuppgifter och skriftliga individuella uppgifter.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuellt skriftliga uppgifter5,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Gruppdiskussioner2 hpU/G

Kurslitteratur

Brooker, D. & Latham, I. (2016). Person-centred dementia care. Making services better with VIPS framework. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Edberg, A-K. (Red.). (2011). Att möta personer med demens. Lund: Studentlitteratur.

Hellström, I & Hydén, L-C. (Red.). (2016). Att leva med demens. Malmö: Gleerups utbildning AB.

Tillkommer artiklar och hemsidor.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.