KURSPLAN
Socialt arbete med barn, unga och familj, 7,5 högskolepoäng
Social Work with Children, Youth and Family, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: HBUR25
Fastställd av: Utbildningsrådet 2014-12-08
Reviderad av: Utbildningsrådet 2016-05-30
Gäller fr.o.m.: 2016-08-22
Version: 2
Diarienummer: 2016/1590 (313) Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- livsvillkor i det nutida samhället gällande barn, unga och familjer
- interventioner och samhällets stöd till barn, unga och familjer
- nationell och internationell forskning om interventioner för barn, unga och familjer
- diskussion kring betydelser av vetenskaplig stöd i professionellt arbete med barn, unga och familjer
- etiska reflektioner

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt uppgifter som bearbetas individuellt.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 150 hp inom socionomprogrammet (termin 1-5) och genomgångna kurser Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning, 15 hp och Socialt arbete, examensarbete, 15 hp alternativt Socionomexamen inklusive examensarbete om 15 hp eller motsvarande kunskaper alternativt kandidatexamen i socialt arbete.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig uppgift och seminarier.
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser:
Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Kurslitteratur

Enell, S. (2015). Transit i samhällsvården: när unga utreds på särskilda ungdomshem. Växjö: Linnaeus University Press.
Herz, M. (2016). Levande socialt arbete: vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor. Stockholm: Liber.
Höjer, I., Sallnäs, M., & Sjöblom, Y. (2012). När samhället träder in: barn, föräldrar och social barnavård. Lund: Studentlitteratur.
Johansson, H., & Bäck-Wiklund, M. (2012). Att fostra familjen: en grundbok om styrning, föräldrarskap och socialtjänst. Malmö: Liber.
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.