KURSPLAN
Chef- och ledarskap i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng
Management in Social Work, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HCLR28
Fastställd av: Utbildningschef 2018-01-29
Gäller fr.o.m.: 2018-08-27
Version: 1
Diarienummer: 2018/Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom följande områden, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- ledarskapsteorier
- chefs- och arbetsledarroller
- ledning av professionellt socialt arbete
- organisationsteorier
- verksamhets- och kompetensutveckling

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 150 hp inom socionomprogrammet och genomgångna kurser Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning, 15 hp och Socialt arbete, examensarbete, 15 hp alternativt socionomexamen inklusive examensarbete om 15 hp eller motsvarande kunskaper alternativt kandidatexamen i socialt arbete.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Kurslitteratur

Antonsson, H. (2013). Chefers arbete i äldreomsorgen – att hantera den svårhanterliga omvärlden. Relationen mellan arbete och organisering. Akademisk avhandling Linköpings universitet. http:www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A647832&dswid=-3895

Bengtsson, L., & Kalling, T. (2012).
Strategi. Malmö: Liber.

Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2012).
Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.

Coulshed, V., Mullender, A., Jones, D. N., & Thompson, N. (2006).
Management in Social Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Döös, M., Wilhelmson, L., & Backström, T. (2010.)
Chefer i samarbete. Om delat och utvecklande ledarskap. Malmö: Liber.

Johansson, S., Dellgran, P., & Hööjer, S. (2015).
Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Stockholm: Natur & Kultur.

Thelin, A., & Wolmesjö, M. (2014).
Tid att leda. En kunskapsöversikt om hur chefskap påverkar äldreomsorgens kvalitet. Vision. http:vision.se/Opinion/rapporter/2014/tid-att-leda---en-kunskapsoversikt-om-hur-chefskap-paverkar-aldreomsorgens-kvalitet/

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.