KURSPLAN
Community Oral Health, 7,5 högskolepoäng
Community Oral Health, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HCOK18
Fastställd av: Utbildningschef 2017-10-25
Gäller fr.o.m.: 2018-08-27
Version: 1
Diarienummer: 2017/4437 (313) Department of Natural Science and Biomedicine
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: TO1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Oral hälsovetenskap

Lärandemål

On completion of the course the students will be able to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- global and national goals for dentistry
- health models
- health education
- dental fear
- vulnerable groups in dentistry
- HBTQ
- health economics

Undervisningsformer

The course is conducted in the form of seminars and lectures.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

General entry requirements and completed courses of 45 credits in the main subject of Oral Health Science (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

The examination will be based on regular discussion seminars with individual oral presentation and an individual paper that also will be presented orally.

University lecturer serves as the course examiner.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Attendance regulations

Compulsory attendance at seminars.

Kurslitteratur

Daly, B. (red.) (2013). Essential dental public health. Oxford: Oxford University Press.
Björngren Cuadra, C. (2005). Tandhygienisters arbete med patienter i ett mångkulturellt samhälle- en studie av migrationsrelaterade frågeställningar och samtal. Malmö: IMER och Odontologiska fakulteten, Malmö
högskola.
Nathe, C.N. (2011). Dental public health & research: contemporary practice for the dental hygienist. (3. ed.) Upper Saddle River, N.J.: Pearson.
Poulter, J. & Seymour, R.A. (red.) (2003). Oral health: a multidisciplinary approach. London: Royal Society
of Medicine Press.
Tillkommer vetenskapliga artiklar.
Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.