KURSPLAN
Co-production in Health and Welfare, 7,5 högskolepoäng
Co-production in Health and Welfare, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HCPR29
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-10-23
Reviderad av: Utbildningsrådet 2019-12-03
Gäller fr.o.m.: 2020-08-17
Version: 3
Diarienummer: Jönköping Academy
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: HS1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Lärandemål

Upon completion of the course students should have the ability to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- co-production: origins and contemporary conceptualisations
- co-design: origins and contemporary conceptualisations
- practical methods for co-production (in daily practice, improvement work and research)
- co-production at the micro-, meso-, and macro-system levels
- evaluating the impact of co-production and understanding mechanisms of success

Undervisningsformer

The course is web-based with discussion and seminars through the web-based platform.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

The applicant must hold the minimum of a bachelor's degree (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) within health sciences, behavioral science, social work, educational sciences or equivalent. Proof of English proficiency is required (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examination will be based upon participation in seminars, written assignments and an individually written reflection assignment.

The course examiner is a senior university lecturer.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Written assignments5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminars2,5 hpU/G

Övrigt

Attendance requirements
Mandatory attendance of course introduction and seminars using the web-based platform. Microphone headset to be used in seminars online.

The teaching is conducted in English, but Swedish students may write their exams in Swedish.

Kurslitteratur

Brandsen, T., Steen, T., & Verschuere, B. (2018). Co-production and Co-creation. Engaging Citizens in Public Services. New York: Routledge.

Additional literature will be chosen in consultation with lecturer.

The most recent editions of the course literature should be used.