KURSPLAN
Conducting Research with and about Children, 7,5 högskolepoäng
Conducting Research with and about Children, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: HCRS27
Fastställd av: Utbildningsrådet 2016-10-17
Gäller fr.o.m.: 2017-11-06
Version: 1
Diarienummer: 2016/4033 (313) Department of Nursing
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Upon completion of the course the student should have the ability to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- design a study and different research methods when doing research with and about children
- data analysis
- critical reflection over trustworthiness and ethical considerations

Undervisningsformer

The course includes on-line lectures, individual and group work, and mandatory seminars on campus.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete inom vård och hälsovetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete eller utbildningsvetenskap. Dessutom krävs minst 45 hp på avancerad nivå inklusive examensarbete inom områdena för kravet för kandidatexamen.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

The course is examined in the form of one individual written examination and seminars.

Associate Professor serves as the course examiner.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminars3,5 hpU/G
Individual written examination14 hpA/B/C/D/E/FX/F
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Bee, H., & Boyd, D. (2012). The developing child. Boston: Pearson.

Christensen, P. & James, A. (Ed.). (2008). Research with children. Perspectives and Practices. London: Routledge/Falmer.

Greene, S., & D. Hogan, D. (Eds.). (2005). Researching Children’s Experiences. London: SAGE. Publication Ltd.

Greig, A., Taylor, J., & MacKay, T. (2013). Doing research with children. A practical guide. London: SAGE

Mukherji, P., & Albon, D. (2011). Research methods in early childhood. An introductory guide. London: Sage Publications Ltd.

Scientific articles will be added.

The most recent editions of the course literature should be used.