KURSPLAN
Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 högskolepoäng
Drivers of, and Sources of Inspiration for, Improvement Efforts, 5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HDIR24
Fastställd av: Utbildningsrådet 2014-03-13
Reviderad av: Avdelningschef 2020-06-23
Gäller fr.o.m.: 2020-08-17
Version: 4
Diarienummer: Jönköping Academy
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: FH1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs inom följande områden kunna:

Kunskap och förståelse

• beskriva och analysera bestämningsfaktorer för hälsa och välfärd i befolkningen på lokal, regional, nationell och global nivå
• beskriva lagar och förordningar om kvalitet och ledning av hälso- och sjukvård och socialtjänst
• ha kännedom om tillgänglig offentlig statistik och kvalitetsregister inom valt förbättringsområde
• förklara innebörden av evidensbaserat arbetssätt.

Färdighet och förmåga

• analysera vardagens praktik i förhållande till lagstiftning, riktlinjer, värdegrunder samt forskning
• uppmärksamma kvalitetsbrister, risker och skador i vård och omsorg
• identifiera ett gap i kvalitet/förbättringsutrymme och argumentera för förbättringar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• bedöma vilka konsekvenser ett identifierat gap i kvalitet kan få för brukare/patienter/klienter/medborgare
• reflektera över den egna verksamheten i relation till omvärlden.

Innehåll

Kursen behandlar:
- argument för förbättringsarbete
- gap mellan befintlig kunskap (forskning, lagar, riktlinjer och värdegrunder) och vardagens praktik
- offentlig statistik, kvalitetsregister och andra resultatmätningar
- omvärldsbevakning
- definitioner av och bestämningsfaktorer för hälsa och sjukdom
- värdegrunder för vård, omsorg och andra välfärdsverksamheter
- lagar och förordningar om kvalitet och ledning av hälso- och sjukvård samt omsorg
- lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvård och socialtjänst
- konsekvenser för brukare/patienter/klienter/medborgare då välfärdstjänster så som hälso- och sjukvård och omsorg brister i kvalitet
- hållbar utveckling
- jämlikhet, jämställdhet, diskriminering och segregering (ingår i social hållbarhet)
- individuellt och kollektivt ledarskap som förutsättning för förbättringsarbete
- inre och yttre drivkrafter

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av campusförlagda och webbaserade studier med stöd av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng i en utbildning inom medicin, vård, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs två års arbetslivserfarenhet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt seminarier.
Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination individuell uppgift4 hpU/G/VG
Examination seminarier1 hpU/G

Kurslitteratur

Avby, G. (2018). Att utveckla professionell expertis. Lund: Studentlitteratur AB.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.