KURSPLAN
Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre, 7,5 högskolepoäng
Dementia and Neurocognitive Disorders in Old Age, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HDKG16
Fastställd av: Utbildningsrådet 2015-03-30
Reviderad av: Utbildningsrådet 2018-09-18
Gäller fr.o.m.: 2019-01-21
Version: 2
Diarienummer: Institutet för gerontologi
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Gerontologi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- kognitivt åldrande
- demenssjukdomar och kognitiva störningar
- utredning, behandling, vård och omsorg
- bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
- etiska aspekter
- närståendes situation

Undervisningsformer

Kursen genomförs som nätbaserad kurs i form av föreläsningar och gruppdiskussioner.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst ett års arbete inom vård och omsorg av äldre, eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras genom två individuella inlämningsuppgifter samt diskussionsuppgifter i grupp.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell inlämningsuppgift och gruppdiskussion3,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Individuell inlämningsuppgift3,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Gruppdiskussion0,5 hpU/G

Kurslitteratur

Basun, H., Skog, M., Wahlund, L.O., & Wikj, H. (Red.). (2013). Boken om demenssjukdomar. Stockholm: Liber.

Edberg, A-K. (2011). Att möta personer med demens. Lund: Studentlitteratur.

Socialstyrelsen. (2017). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning. Tillänglig via www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-2


Tillkommer vetenskapliga artiklar.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.