KURSPLAN
Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng
District Nurses' Specialist Care and Clinical, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: HDVS28
Fastställd av: Utbildningsrådet 2017-10-03
Gäller fr.o.m.: 2018-01-22
Version: 1
Diarienummer: 2017/3500 (313) Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- personcentrerad omvårdnad
- närstående- och familjeperspektiv
- team och tvärprofessionell samverkan
- stöd och rådgivning
- säkerhetsaspekter i omvårdnadssituationer
- evidensbaserad omvårdnad, kvalitetsutveckling och förbättringsarbete
- pediatrik och pediatrisk omvårdnad
- för distriktssköterskan specifika mottagningar
- hemsjukvård/palliativ vård
- regelverk och ansvarsförhållanden i samband med medicinteknisk utrustning
- etiska teorier och principer
- kritisk reflektion, analys och argumentation för ställningstaganden i vetenskapliga frågor som rör vetenskaplig design

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av distanskurs via lärplattform med 4–6 tillfällen på campus i form av föreläsningar, gruppuppgifter och seminarier/gruppdiskussioner samt verksamhetsförlagda studier inom ramen för distriktssköterskans verksamhetsområde.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Vidare krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Dessutom krävs avslutade kurser i Omvårdnad, introduktion till distriktssköterskans arbetsområde, inkl. verksamhetsförlagd utbildning 15 hp, Farmakologi och sjukdomslära, 15 hp och Hälsa och ohälsa i ett livsloppsperspektiv, 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Den verksamhetsförlagda utbildningen bedöms med betyget Underkänd eller Godkänd.
Kursen examineras genom en skriftlig individuell tentamen, en skriftlig paruppgift i form av en vetenskaplig projektplan, samt en gruppuppgift som redovisas muntligt vid ett obligatoriskt seminarium. Som underlag för examination ingår även en bedömning av studenten utifrån mål för de verksamhetsförlagda studierna, en enskild uppgift samt en klinisk slutexamination.


Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen4 hpA/B/C/D/E/FX/F
Muntlig gruppuppgift1 hpU/G
VFU inklusive enskild uppgift och klinisk slutexamination7,5 hpU/G
Projektplan2,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarium och verksamhetsförlagd utbildning om minst 160 timmar.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/
oskicklighet när han/hon tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Kurslitteratur

Clausson, E.K., & Morberg, S. (red). (2012). Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur.

Drevenhorn, E. (2017). Hemsjukvård. Lund: Studentlitteratur.

Edberg, AK., Erhenberg,A., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå. Lund: Studentlitteratur.

Henricson, M. (Red.) (2017). Vetenskaplig teori och metod- Från idé till färdigt examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.

Holmström, I. (2008). Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur.

Magnusson, M., Hagelin, E., Sundelin, C., & Blennov, M. (2016). Barnhälsovård –att främja barns hälsa. Stockholm: Liber.

Lindberg, T. (2013). Vardagspediatrik för primärvården. Lund: Studentlitteratur.

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken, etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.

Strang, P., & Beck-Friis, B. (2012). Palliativ medicin och vård. Stockholm: Liber.

Tillkommer även vetenskapliga artiklar.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.