KURSPLAN
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad med inriktning vård av äldre, 15 högskolepoäng
Master Thesis in Nursing within Elderly Care, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HEÄT23
Fastställd av: Avdelningschef 2015-08-19
Reviderad av: Avdelningschef 2018-11-19
Gäller fr.o.m.: 2019-03-25
Version: 3
Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A1E
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- identifiering och avgränsningar av problemområde inom vård av äldre
- kunskapssammanställning av valt område
- tillämpning av vetenskapliga metoder (datainsamling, bearbetning, analys och sammanställning)
- tillämpning av forskningsetiska principer
- skriftlig vetenskaplig rapport av genomförd studie
- försvar av eget examensarbete
- opposition av annan students studie/examensarbete
- skriftlig och muntlig populärvetenskaplig presentation av egen studie/examensarbete

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av en distanskurs via nätet med 2-3 träffar på campus alternativt via webbaserad kommunikationsplattform, samt diskussion och seminarium via webbplattform

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs avslutade kurser i Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7,5 hp samt ytterligare kurs om 7,5 hp inom huvudområdet Omvårdnad, med inriktning vård av äldre (eller motsvarande kunskaper)..

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en projektplan samt ett självständigt arbete (examensarbete) som presenteras och försvaras i ett muntligt seminarium.

Examinator
Kursen examineras av docent eller professor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Förberedelse inför självständigt arbete (projektplan)3,5 hpU/G
Självständigt arbete inkl. respondentskap, opponentskap samt populärvetenskaplig presentation11,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid moment förlagda på campus alternativt Webbbaserad kommunikationsplattform och aktivt deltagande i diskussion på webbplattformen PingPong.

Kurslitteratur

Barmark, M., & Djurfeldt, G. (2015). ocStatistisk verktygslåda 0: att förstå och förändra världen med siffror. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur

Blomqvist, K., Edberg, A-K., Ernsth Bravell, M., & Wijk. H. (red.). (2017). Omvårdnad och äldre. Lund: Studentlitteratur

Edberg, Anna-Karin (red.). (2013). Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Graneheim U. & Lundman B. 2004. Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness, Nurse Education Today. 2, s.105-112

Graneheim, U., Lindgren, B. & Lundman. B. (2017). Methodological challenges in qualitaitive
content analysis: A discussion paper, Nurse Education Today. 56 s.29-34

Höglund Nielsen, B. & Granskär, M. (red.). (2017). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur

Polit, Denise F. & Beck, Cheryl Tatano. (2017). Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice. 10 ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkin

Sandman, L & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. https:publikationer.vr.se/produkt/god- forskningssed/(https:publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/)

World Medical Association. (2013). The WMA’s Declaration of Helsinki on Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects

Vetenskapliga artiklar och övrig litteratur väljs i samråd med handledare.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.