KURSPLAN
Enabling Participation for Children with Disabilities, 4,5 högskolepoäng
Enabling Participation for Children with Disabilities, 4.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HEPN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-11-27
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1
Diarienummer: Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Upon completion of the course students should have the ability to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- concepts and contexts of participation
- participation measures
- participation outcomes
- interventions that influence participation outcomes
- participatory interventions

Undervisningsformer

The course is conducted through seminars and workshops.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

General eligibility and completed course Occupational Therapy in Occupation and Research, 30 credits and 30 credits from the courses Activity and Development throughout Life, 30 credits and Occupational Therapy and Disability and disease Activity Problems, 30 credits (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Workshop and seminars3,5 hpU/G
Reflection task1 hpU/G