KURSPLAN
Fundamentals in Assistive Technology, 7,5 högskolepoäng
Fundamentals in Assistive Technology, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HFAR20
Fastställd av: Utbildningsrådet 2020-05-14
Gäller fr.o.m.: 2020-08-17
Version: 1
Diarienummer: Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: MT2
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Ortopedteknik

Lärandemål

Upon completion of the course the student should have the ability to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- what is an assistive device, what is not an assistive device
- the global need for assistive technologies
- assistive technologies and the Sustainable Development Goals
- assessing individual needs for assistive technology
- assistive technology design and development from an engineering perspective
- assistive technology design and development from a medical and social perspective
- national and international laws and policies guiding production and provision of assistive technologies
- medical device regulation (e.g. CE marking and FDA approval)
- health, safety and environmental protection standards
- overview of research and development related to assistive technologies
- usability, user experience and user-centred design
- evaluating outcomes of assistive technology provision

Undervisningsformer

The course is implemented through lectures, case studies, written assignments, group work.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

The applicant must hold the minimum of a Bachelor's degree or equivalent (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) in Prosthetics and Orthotics or Mechanical engineering. Proof of English proficiency is required.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examination of the course will be based upon one individual written assignment and one seminar.
A senior lecturer serves as examiner for the course.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individual written assignment5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminar2,5 hpU/G