KURSPLAN
Funktionshinder och samhällsstöd, 7,5 högskolepoäng
Disability, Support and Services, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HFDR28
Fastställd av: Utbildningsrådet 2017-11-28
Gäller fr.o.m.: 2018-08-27
Version: 1
Diarienummer: 2018/155 (313) Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- funktionsnedsättning och funktionshinder
- LSS
- SoL
- mänskliga rättigheter
- funktionshinderspolitik
- ICF
- teoretiska perspektiv på funktionshinder
- begreppen makt och handlingsutrymme

Undervisningsformer

Kursen genomförs som distansutbildning via nätet med tre campusförlagda träffar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom socialt arbete om 127,5 hp inklusive Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs avslutade kurser i Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt 7,5 hp och Socialrätt 7,5 hp samt genomgångna kurser i Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 hp eller motsvarande, och Socialt arbete, examensarbete 15 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av seminarium och enskild, skriftlig inlämningsuppgift som presenteras och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår också att granska annan students arbete vid seminarium.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift6 hpU/G/VG
Seminarium1,5 hpU/G

Kurslitteratur

Bengtsson, S. (2017). Out of the frame: disability and the body in the writings of Karl Marx. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(2), 151-160.

Börjesson, M., & Rehn, A. (2009). Makt. Stockholm: Liber.

Gustavsson, A. (Red.). (2004). Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur.

Larsson, M., & Larsson, L., G. (2017). LSS. Helsingborg: Komlitt.

Lindqvist, R. (2012). Funktionshindrade i välfärdssamhället. Malmö: Gleerups.

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. New York: Russell Sage Foundation.

Prop. 1992/93:159. Om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hämtad från www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade_GG03159

Regeringen (2008). Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen. SÖ 2008:26. Hämtad från http:www.regeringen.se/49ce86/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/
funktionshinder/so-2008-26.pdf

SFS 1993:387.
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hämtad från www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387

SFS 2001:453.
Socialtjänstlag. Hämtad från www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453

Socialstyrelsen (2003).
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: svensk version av International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)//, utgiven av WHO. Hämtad från www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10546/2003-4-1.pdf

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.