KURSPLAN
Förvaltningsrätt, 7,5 högskolepoäng
Administrative Law, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: HFRN14
Fastställd av: Utbildningsrådet 2014-02-17
Reviderad av: Utbildningschef 2017-05-31
Gäller fr.o.m.: 2017-10-02
Version: 5
Diarienummer: 2017/2274 (313) Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Juridiska området
Ämnesgrupp: JU1
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- grundläggande juridisk metodlära, inriktad på det förvaltningsrättsliga området
- offentlig organisation samt domstols- och förvaltningsorganisation
- legalitetsprincipen, likhetsprincipen, objektivitetsprincipen
- grundläggande rättslig reglering av förvaltningsförfarandet och myndigheters beslutsprocesser
- kommunalrätt
- myndigheters serviceskyldighet
- handläggning och beslut inom statliga och kommunala myndigheter
- verkställbarhet och besvär
- förvaltningsprocessen
- socialförsäkringsbalken (SFB)
- kontrollen över förvaltningen
- offentlighet, sekretess, arkiv och behandling av personuppgifter
- mänskliga rättigheter
- asyl- och migrationsrätt

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt fältstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp och Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp samt genomgångna kurser Psykologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp, Socialt arbete, samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete 15 hp och Civilrätt 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av en skriftlig, individuell tentamen och en individuell skriftlig fältstudieobservation som diskuteras vid ett slutseminarium.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen6 hpU/G/VG
Fältobservation1,5 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser

Obligatorisk närvaro vid presentationer av fältobservationer.

Kurslitteratur

Björkman, U., & Lundin, O. (2016). Kommunen och lagen: en introduktion. Malmö. Iustus förlag.

Clevesköld, L., & Thunved, A. (2015). Sekretess, handbok för socialtjänsten. Stockholm: Norstedts juridik AB.

Eneroth, E. (2014). Juridik för socialt arbete. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Fisher, D. (2015). Mänskliga rättigheter, en introduktion. Norstedts juridik.

Lindblom, P-H. (2002). Rättegångssalens väggar – om domstolsprocessen i tid och rum. Svensk juristtidning, volym 1- sid. 1-11. Hämtad 2015-05-06, http:svjt.se/

Socialstyrelsen, (u.å.).
Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården. Artiklnr. 2012-2-28. Hämtad 2015-05-06, http:www.socialstyrelsen.se/

Strömberg, H., & Lundell, B. (2014). Allmän förvaltningsrätt. Malmö: Liber AB.

Tillämplig lagtext, förslagsvis Svensk Lag. (2017). Uppsala: Iustus förlag AB.

Warnling-Nerep, W. (2014). En introduktion till förvaltningsrätten. Norstedts juridik.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.