KURSPLAN
Gerontologi, examensarbete I, 15 högskolepoäng
Gerontology, Thesis I, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HGET29
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-02-06
Reviderad av: Avdelningschef 2021-01-07
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 2
Diarienummer: Institutet för gerontologi
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A1E
Huvudområde: Gerontologi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- fördjupning inom valt ämnesområde
- tillämpning av kvalitativa och/eller kvantitativa metoder alternativt systematisk litteraturstudie
- forskningsetiska principer
- försvar och opposition på examensarbeten

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av en webbaserad distanskurs med ett campusförlagt examinationsseminarium. Genomförandet innebär självständigt arbete under handledning samt diskussion via webbplattform.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp i en utbildning inom vård, medicin eller samhällsvetenskap, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs avslutade kurser på avancerad nivå om 15 hp inom ämnet gerontologi samt genomgången kurs på avancerad nivå i Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av ett individuellt skriftligt arbete, muntlig presentation och försvar av examensarbetet samt genomförd opposition på en kurskamrats examensarbete.

Kursen examineras av docent/professor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examensarbete, inkl. opponentskap och respondentskap15 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Andersen Øyen, S., & Solheim, B. (2015). Akademiskt skrivande. Gleerups.