KURSPLAN
Gerontologi, grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Gerontology, Basic Course, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2013
Kurskod: HGGA18
Fastställd av: Ordförande 2011-07-05
Reviderad av: 2011-12-14
Gäller fr.o.m.: 2012-01-23
Version: 4
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Gerontologi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- befolkningsutveckling, livslängd och äldres hälsa
- biologiskt åldrande, primärt och sekundärt åldrande
- psykologiskt åldrande
- socialt åldrande
- äldreomsorg
- etnicitet, sexualitet och genus
- geronteknologi
- livslopp och bemästring

Undervisningsformer

Campuskurs:
Kursen genomförs på campus och består av föreläsningar och gruppuppgifter.
Distanskurs:
Kursen genomförs som nätbaserad kurs och består av föreläsningar och gruppuppgifter.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dispens medges från kravet i Engelska.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Campuskursen examineras i form av en individuell skriftlig uppgift och tre seminarier.
Distanskursen examineras i form av en individuell skriftlig uppgift och två gruppdiskussioner.
Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser:
Campuskurs: Obligatorisk närvaro vid seminarier.
Distanskurs: Obligatorisk deltagande i gruppdiskussioner.

Kurslitteratur

Ernsth Bravell, M. (red.)(2011). Äldre och åldrande. Grundbok i gerontologi. Stockholm: Gothia Förlag AB.
Tillkommer vetenskapliga artiklar.
Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Dnr 1039/2007 ad 4 HHJ
Institutet för gerontologi