KURSPLAN
Gerontologi, grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Gerontology, Basic Course, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HGIG18
Fastställd av: Utbildningschef 2020-10-09
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 2
Diarienummer: Institutet för gerontologi
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Gerontologi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- introduktion till området gerontologi
- demografi och epidemiologi
- ålderism
- biologiskt åldrande
- psykologiskt åldrande
- socialt åldrande
- främjande av hälsa, funktion och välbefinnande i åldrandet
- formell och informell omsorg

Undervisningsformer

Kursen genomförs som nätbaserad kurs och består av inspelade föreläsningar och gruppuppgifter.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell, skriftlig inlämningsuppgift och aktivt deltagande i gruppdiskussioner.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Kursen genomförs på halvfart.

Kurslitteratur

Ernsth Bravell, M., & Östlund, L. (Red.). (2020). Äldre och åldrande. Grundbok i gerontologi. Malmö: Gleerups Utbildning.

Tillkommer ytterligare litteratur i form av vetenskapliga artiklar och rapporter.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.