KURSPLAN
Oral hälsa, examensarbete, 15 högskolepoäng
Oral Health Science, Thesis, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HHEP13
Fastställd av: Utbildningsrådet 2013-04-10
Reviderad av: Utbildningschef 2017-08-22
Gäller fr.o.m.: 2018-01-22
Version: 4
Diarienummer: 2017/3511 (313) Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: TO1
Fördjupning: G2E
Huvudområde: Oral hälsovetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten, inom områdena nedan, kunna;

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- arbete utifrån en projektplan inom ämnet oral hälsa
- fördjupning inom valt ämnesområde
- kvantitativa och/eller kvalitativa metoder
- forskningsetiska principer
- opponentskap och försvar

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av handledning, såväl individuellt som i grupp, samt seminarier. Föreläsningar kan också förekomma.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i huvudområdet Oral hälsa om 60 hp, inkl. Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, samt genomgången kurs Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa, 7,5 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en parvis genomförd skriftlig och muntlig presentation av examensarbete samt försvar och opponentskap. I samråd med examinator kan examensarbetet genomföras individuellt. I examinationen ingår också en individuell skriftlig självvärdering och reflektion över egen insats och egen utveckling av ett vetenskapligt arbetssätt samt informationsutbyte på vetenskaplig nivå.

Examinator

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Uppsats15 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Henricson M (2012). Vetenskaplig teori och metod -från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur

Relevant litteratur utifrån valt ämnesområde väljs i samråd med handledare.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas