KURSPLAN
Hälsokommunikation, 7,5 högskolepoäng
Communication in the Context of Health, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HHKN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2020-01-14
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: PS1
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- teoretiska perspektiv på kommunikation och samtal
- samtalsmetoder
- förhållningssätt i relation till samtal
- olika samtalssituationer och villkor för samtal
- begreppen coping, följsamhet och känsla av sammanhang kopplat till bemötande och tillämpning
- vårdsituationer, t ex tandvårdsrädsla
- grundläggande samtalsmetodik

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och samtalsträning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa, 7,5 hp och Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp och även genomgångna kurser i Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp och Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen samt seminarier.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen6 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarier1,5 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid samtalsträning.

Kurslitteratur

Fossum, B. (2019). Kommunikation. Samtal och bemötande i vården. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Nilsson, B., & Waldemarson, A-K. (2016). Kommunikation. Samspel mellan människor. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Socialstyrelsen (2011). Nationella riktlinjer för vuxentandvård. Tillgänglig via
www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer

Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt kursansvarigs anvisningar.

Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.