KURSPLAN
Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom, 7,5 högskolepoäng
Health Promotion in Nursing among Children and Adolescents, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HHUR29
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-09-18
Reviderad av: Avdelningschef 2020-09-08
Gäller fr.o.m.: 2020-11-02
Version: 2
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- öppenvårdspediatrik
- barn och unga med särskilda behov
- utsatta barn
- barn och unga som närstående
- hälsopedagogik och tillämpning av hälsosamtal för barn och unga
- klinisk bedömning av barn och unga
- vaccinationer
- S-HLR barn

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarium och tillämpningsövningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen, seminarier, inlämningsuppgifter samt praktisk tillämpning.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen3 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarier och inlämningsuppgifter3 hpU/G
Praktisk tillämpning och prov1,5 hpU/G

Kurslitteratur

Berg Kelly, K. (2014). Ungdomars hälsa. Lund: Studentlitteratur.

Clausson, E., & Morberg, S. (Red.). (2012). Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Lund:
Studentlitteratur.

Folkhälsomyndigheten. Vaccination av barn och ungdomar. Tillgänglig via www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/fb2c5b1527af4f0491691f56e8a926a9/vaccination-av-barn-och-ungdomar-vagledning-2016.pdf

Hanséus, K., Lagercrantz, H., & Lindberg, T. (2012). Barnmedicin. Lund: Studentlitteratur.

Hallström, I., & Lindberg, T. (Red.). (2015). Pediatrisk Omvårdnad. Stockholm: Liber.

Hwang, P. & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Magnusson, M., m.fl. (2016). Barnhälsovård - att främja barns hälsa. Stockholm: Liber.

Svensk sjuksköterskeförening. (2008). Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.
Tillgänglig via www.swenurse.se

Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning. (2017). S-HLR barn. Stockholm: HLR-rådet.

Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar och referenslitteratur tillkommer.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.