KURSPLAN
Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad, 7,5 högskolepoäng
Innovations, Entrepreneurship and Informatics in Collaborative Nursing, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HIEN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-11-19
Gäller fr.o.m.: 2020-08-17
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- utmaningar för framtidens sjukvård
- innovation
- entreprenörskap
- informatik
- e-hälsa

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och praktisk tillämpning på kliniskt träningscenter (KTC).

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1, 2 och 3 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5hp. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15hp. Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15hp och Människans sjukdomar och farmakologi, 15hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 4 eller motsvarande kunskaper. Termin 4 omfattar Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4,5hp, Palliativ omvårdnad 4,5 hp, Psykiatrisk omvårdnad 7,5hp, Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9hp samt Hälsa och hälsoproblem hos barn och familjer 4,5hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, inlämningsuppgifter, seminarier samt praktisk tillämpning.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell tentamen2 hpA/B/C/D/E/FX/F
Inlämningsuppgifter inkl. seminarier2,5 hpU/G
Praktisk tillämpning3 hpU/G

Övrigt

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) utgör 3 hp av kursens totala 7,5 hp.

Kurslitteratur

Gard, G., & Melander Wikman, A. (Red). (2012). E-hälsa - innovationer, metoder, interventioner och perspektiv. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Ingstad, K. (2015). Sociologi för sjuksköterskor. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Martin, L. (2018). Informatik i vården. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Sherwood, G., & Barnsteiner, J. (2013). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Socialdepartementet (2010). Nationell e-Hälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Tillgänglig via www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/ Artikelnummer: S2010.020.

Strikersoft. (2017). Innovationerna och visionerna Trender inom e-hälsa 2017. Strikersoft. E-bok.

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). Strategier för sjuksköterskors arbete med e-hälsa. Stockholm, Sverige: Svensk sjuksköterskeförening.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar samt annat material tillkommer.