KURSPLAN
Introduction to Engineering Sciences - Bridging Course, 15 högskolepoäng
Introduction to Engineering Sciences - Bridging Course, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HIER20
Fastställd av: Utbildningsrådet 2020-05-14
Gäller fr.o.m.: 2020-08-17
Version: 1
Diarienummer: Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Upon completion of the course the student should have the ability to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- introduction to mechanical design
- machine elements
- introduction to CAD
- CAD modeling using SolidWorks software
- principles of industrial design
- introduction to FEM including basic calculations

Undervisningsformer

The course is implemented through lectures, assignments and individual and group tutorials.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

The applicant must hold the minimum of a Bachelor's degree or equivalent (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) in Prosthetics and Orthotics. Proof of English proficiency is required.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examination of the course will be based upon one individual written exam and individual assignments.

A senior lecturer serves as examiner for the course.

In individual written examination Fx will not be applied.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individual written exam7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Individual assignments7,5 hpU/G

Kurslitteratur

Ullman, D. (2017). The mechanical design process. Boston, MA: McGraw-Hill Education, Asia. ISBN 9780071267960