KURSPLAN
Individ- och familjeinriktat socialt behandlingsarbete, 15 högskolepoäng
Individual and Family -Oriented Social Treatment, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HISR22
Fastställd av: Utbildningsrådet 2011-12-12
Reviderad av: Avdelningschef 2013-01-24
Gäller fr.o.m.: 2013-02-25
Version: 3
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

Kursen behandlar:
- debatten om evidens- och kunskapsbaserad praktik
- forskning om behandlingsformer för individer och familjer med social problematik
- organisering av samhällets insatser t.ex. öppenvård och slutenvård eller privat kontra offentlighetsägd behandlingsverksamhet
- nationella riktlinjer för socialt arbete med barn, ungdom och vuxna
- behandlingsmodeller för vuxna med social problematik t.ex. motiverande intervju (MI), case manager
- samverkan inom och mellan olika förvaltningar, myndigheter och verksamheter samt mellan professioner
- International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som kartläggningsinstrument
- normalitet och avvikelse i förhållande till val av behandlingsform
- barn och familjer med missbruk/beroende och psykisk störning/psykisk sjukdom
- våld i nära relationer
- diagnostisering/screening och psykofarmaka
- psykiatriska forskningstraditioner och aktuellt forskningsläge i ett nationellt och internationellt perspektiv
- missbruk och beroende av alkohol och narkotika utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv
- återhämtningsprocesser i relation till psykiska störningar/psykiska sjukdomar
- samhällsfaktorers betydelse för utveckling av och interventioner vid psykisk ohälsa - socialpsykiatri

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt uppgifter individuellt och i grupp.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 150 hp inom socionomprogrammet (termin 1-5) och genomgångna kurser Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning, 15 hp och Socialt arbete, examensarbete, 15 hp alternativt socionomexamen inklusive examensarbete om 15 hp eller motsvarande kunskaper alternativt kandidatexamen i socialt arbete.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig tentamen samt ett individuellt skrifligt arbete som presenteras och diskuteras vid seminarium. Granskning av annan students arbete ingår.

Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination15 hpU/G/VG

Kurslitteratur

Ahlgren, T., Enell, S., & Svensson, O. (2009). Föräldrastödsprojektet i Jönköpings kommun. FoU-rapport individ- och familjeomsorg, 4. Jönköping: Luppen kunskapscentrum.
Andershed, H., & Andershed, A-K. (Red). (2009). Ungdomar som begår brott. Stockholm: Gothia.
Andersson, G. (2009). Vardagsliv och boendestöd. En studie om människor med psykiska funktionshinder. Rapport 131. Stockholm: Institutionen för socialt arbete.
Andreassen, T. (2003). Institutionsbehandling av ungdomar: vad säger forskningen? Stockholm: Gothia.
Bergmark, A. (2007). Riktlinjer och den evidensbaserade praktiken – en kritisk granskning av de nationella riktlinjerna för missbrukarvård i Sverige. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift, 5, 519-529.
Berglund, S-A. (2007). Vändpunkt och förändringsprocesser. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.
Fahlke, C. (2012). Handbok i missbrukspsykologi: teori och tillämpning. Liber.
Hallerstedt, G. (Red.). (2006). Diagnosens makt: om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: Diadalos.
Hansson, K. (2001). Familjebehandling på goda grunder. En forskningsöversikt. Stockholm: Gothia.
Hydén, M., & Hydén, L-C. (2002). Samtal om den nya familjen och det eviga föräldraskapet. Stockholm: Natur & Kultur.
Höjer, I., & Sjöblom, Y. (2009). Young people leaving care in Sweden. Child and family social work, 15, 118 - 127.
Johansson, T. (2009). Familjeliv. Malmö: Liber.
Järvinen, M. & Andersen, D. (2009). The Making of the Chronic Addict. Substance Use and Misuse, 44(6). 865-885.
Payne, M. (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur.
Sallnäs, M. (2005). Vårdmarknad med svårigheter – om privata aktörer inom institutionsvården för barn och ungdomar. Socialvetenskaplig tidskrift, 12(2-3), 226- 245.
Schön, U-K. (2009). Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa. Rapport 130. Stockholm: Institutionen för socialt arbete.
Socialstyrelsen (2010). Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2010 – stöd för styrning och ledning. Stockholm: Strömberg.
SOU 2009:99. Vanvård i social barnavård under 1900-talet. Stocholm: Fritze.
Topor, A. (2010). Medikaliseringen av det psykosociala fältet. Om en kunskapssammanställning från
Socialstyrelsen, IMS. Socialvetenskaplig tidskrift, 17(1), 67-81.
Vinnerljung, B., & Sallnäs, M. (2008). Into adulthood: a follow-up study of 718 young people who were placed in out-of-home care during their teens. Child and family social work, 13, 144 - 155.
Wiklund, S. (2006). Barnavårdsinsatser – en studie av kommunala skillnader. Socialvetenskapligtidskrift, 13(3), 244-259.
Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Akademiska avhandlingar, artiklar och egen informationssökning tillkommer i enlighet med lärares anvisningar.
Övriga läromedel
Jönköpings Högskolebibliotek. Sök- och skrivhjälp. [Hämtad 2011-10-14]. http:// hj.se/bibl/sok---skrivhjalp.html
Diarienummer
HHJ Dnr 875/2011 (122) ad2
Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete