KURSPLAN
Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 högskolepoäng
Law and Legal Science in Social Work, 30 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HJHN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-12-03
Reviderad av: Avdelningschef 2020-05-26
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 2
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: JU1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Delkurs IDelkurs 2

Färdighet och förmåga

Delkurs IDelkurs 2

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Delkurs IDelkurs 2

Innehåll

Delkurs I
- grundläggande rättsvetenskaplig metodlära, inriktad på det förvaltningsrättsliga området
- Sveriges statsskick och grundlagar
- EU-rätten och dess betydelse för svensk lagstiftning
- legalitetsprincipen, likhetsprincipen, objektivitetsprincipen
- mänskliga rättigheter
- diskriminering och lika värde
- boenderätt
- ekonomisk familjerätt, vårdnad, boende och umgänge
- grundläggande avtalsrätt
- ersättning och skadestånd
- utsökning, skuldsanering och konkurs
- straffrätt och kriminologi – brott och påföljd
- processrätt – domstolsväsendet, förvaltningsprocessen, rättegång i olika instanser
- offentlighet, sekretess, arkiv och behandling av personuppgifter
- kommunalrätt
- handläggning och beslut inom statliga och kommunala myndigheter
- verkställbarhet och besvär
- kontrollen över förvaltningen
- kvalitativ textanalysDelkurs 2
- Socialtjänstlag (SoL)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Förvaltningslag (FL)
- Hälso- och sjukvårdslag (HSL)
- Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
- Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU), lag om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL)
- Lex Sarah
- Lex Maria
- asyl- och migrationsrätt
- juridisk metod
- förarbeten och rättspraxis
- målgruppsrelaterade arbetssätt
- grundläggande samtalsmetodik i ett utredningssammanhang
- den enskildes och närståendes delaktighet i utredningsprocessen
- mänskliga rättigheter med fokus på våld i nära relation
- etiska aspekter i socialt utredningsarbete
- datasimulerat utredningsarbete
- terminsreflektion.

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, fältstudier, övningar, datorsimulerad utredningsmiljö samt terminsreflektion.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser, Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp, Grundläggande psykologi för socionomer 7,5 hp samt genomgångna kurser, Psykologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp, Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp samt Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkurs I
Kursen examineras i form av skriftliga individuella tentamina och skriftliga individuella inlämningsuppgifter, fältstudier samt seminarium.


Delkurs 2
Kursen examineras i form av en skriftlig, individuell tentamen, individuella skriftliga inlämningsuppgifter som redovisas vid seminarium. Praktiskt individuellt moment i form av datasimulering som behandlas vid ett seminarium. Praktiskt gruppmoment i form av samtalsövningar.

Terminsreflektion med tillhörande seminarium bedömd med G. För att erhålla Väl godkänt på hela kursen krävs betyget VG på examinationerna där VG kan ges.
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen civilrätt3 hpU/G/VG
Fältstudie1,5 hpU/G
Rättsfallsreferat civilrätt1,5 hpU/G
Rättsfallsreferat allmän förvaltningsrätt1,5 hpU/G
Skriftlig tentamen allmän förvaltningsrätt5 hpU/G/VG
Skriftlig individuell tentamen socialrätt (salstentamen)7,5 hpU/G/VG
Seminarium1,5 hpU/G
Inlämningsuppgift och seminarium4 hpU/G/VG
Praktiskt moment/datorsimulering/ och seminarium2 hpU/G
Praktiskt gruppmoment/samtal1,5 hpU/G
Terminsreflektion och seminarium1 hpU/G

Kurslitteratur

Delkurs I
Bernitz, U., & Kjellgren, A. (2018). Introduktion till EU. Stockholm, Sverige: Norstedts juridik.

Björkman, U.,& Lundin, O. (2018). Kommunen och lagen: en introduktion. Malmö, Sverige: Iustus förlag.

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (3. uppl) Stockholm, Sverige: Liber.

Fisher, D. (2017). Mänskliga rättigheter, en introduktion. Stockholm, Sverige: Norstedts juridik AB.

Fridström Montoya, T. (Red.). (2018). Juridik för socialt arbete. Malmö, Sverige: Gleerups Utbildning AB.

Hollander, D & Alexius Borgström, K. (2009). Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete. Lund, Sverige: Studentlitteratur AB.

Lundberg, K. m.fl (2019). Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt. Stockholm, Sverige: Sanoma förlag.

Schiratzki, J. (2019). Barnrättens grunder. Lund, Sverige: Studentlitteratur AB.

Socialstyrelsen, (u.å.). Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården. Artiklnr. 2012-2-28. Tillgänglig via www.socialstyrelsen.se

Svensson, L. (2017). Rättsfallsanalys för icke-jurister: analys, metod, beslut (1. uppl.). Stockholm, Sverige: Wolters Kluwer.

Tillämplig lagtext, förslagsvis Svensk Lag. (2020). Uppsala, Sverige: Iustus förlag AB.

Warnling Conradsson, W. (2018). En introduktion till förvaltningsrätten. Stockholm, Sverige: Norstedts juridik.

Vetenskapliga artiklar, förarbeten och rättsfall tillkommer.
Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.

Delkurs 2
Dunér, A., & Nordström, M. (2006). The discretion and power of street-level bureaucrats: example from Swedish municipal eldercare: Frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme och makt: ett exempel från svensk kommunal äldreomsorg. European Journal of Social Work, 9(4), 425-444.

Eide, T., & Eide, H. (2006). Kommunikation i praktiken: Relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg. Malmö, Sverige: Liber.

Ekroth, J. & Fridström Montoya, F. (2014). Offentlighet och sekretess i socialtjänsten- en
introduktion. Malmö, Sverige: Egalité.

Lundgren, L., & Sunesson, P-A. (2019). Nya sociallagarna: Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2019 (32 uppl.). Stockholm, Sverige: Norstedts juridik.

Montoya - Fridström, T. (red.). (2018). Juridik för socialt arbete. Malmö, Sverige: Gleerups.

Norström, G., & Thunved, A. (2017). Nya Sociallagarna. Stockholm, Sverige: Norstedts Juridik AB.

Olsson, L.M., Elgmark Andersson, E., Granlund, M. & Huus, K. (2015) Social service utilisation
patterns among children with mild intellectual disability – differences between children
integrated into mainstream classes and children in self-contained classes. European Journal of
Special Needs Education, 30(2), 220–236.

Pettersson, U. (Red.) (2018). Etik och socialtjänst: Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik (5 uppl.). Malmö, Sverige: Gleerups.

Prop. 1979/80:1. Om socialtjänsten. Hämtad från https:www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-socialtjansten_G3031

Prop. 1992/93:159.
Om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hämtad från https:www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade_GG03159

Prop. 2000/01:80. Ny socialtjänstlag m.m. Hämtad från https:www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/ny-socialtjanstlag-mm-prop-20000180_GO0380

Prop. 2012/13:10.
Stärkt stöd och skydd för barn och unga. Hämtad från https:www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/starkt-stod-och-skydd-for-barn-och-unga_H00310

Schiratzki, J. (2018). Barnrättens grunder. Lund, Sverige: Studentlitteratur AB.

Socialstyrelsen (2011). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah. SOSFS
2011:5. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2012). Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen

Socialstyrelsen (2013). Socialstyrelsens allmänna råd om Ekonomiskt bistånd. SOSFS 2013:1.
Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2014). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.
SOSFS 2014:4. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2014). SOSFS 2014:6. Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2014). SOSFS 2014:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2014). Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning: Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2015). Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2015). Utreda barn och unga: Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. Stockholm: Socialstyrelsen.

Tillämplig lagtext, förslagsvis Svensk Lag. (2020). Uppsala, Sverige: Iustus förlag AB.

Åkerlund, N., Gottzén, L., (2017) Children’s voices in research with children exposed to intimate
partner violence: a critical review. Nordic social work research, Vol.7, No.1,42

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Vetenskapliga artiklar, förarbeten och rättsfall tillkommer