KURSPLAN
Klinisk fysiologi, introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng
Clinical Physiology, introduction course, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HKFG11
Fastställd av: Ordförande 2017-05-24
Reviderad av: Avdelningschef 2020-06-22
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 7
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: BL1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Innehåll

- introduktion till undersökningsmetodik inom neurofysiologi och nuklearmedicin
- profession och yrkesroll
- vårdhygien, smitta och smittspridning
- allmän och speciell bakteriologi och virologi
- antibiotika och antibiotikaresistens
- lagar och förordningar relevanta inom vårdyrken
- människosyn, etik och etiskt förhållningssätt
- hälsa och sjukdom
- översiktlig undersökningsmetodik inom klinisk fysiologi, neurofysiologi samt nuklearmedicin
- kvalitetsarbete

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, workshop, seminarier, demonstrationer samt fältstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig redovisning av dagboksanteckningar från fältstudier. Därutöver sker muntlig redovisning av två uppgifter individuellt och i grupp vid seminarier samt en individuell skriftlig tentamen.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser

Obligatorisk närvaro vid seminarier, demonstrationer samt fältstudier.

Kurslitteratur

Arlebrink, J. (2013). Grundläggande vårdetik - teori och praktik. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Bergman, M., & Israelsson, B-M. (2018). Att studera på högskolan: studieteknik och motivation på vägen. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Bjuväng, A et al. (2014). Klinisk kemi och Klinisk fysiologi – analyser och undersökningar. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Institutet för Biomedicinsk laboratorievetenskap. (1996). Yrkesetisk kod för biomedicinska analytiker. Tillgänglig via www.ibl-inst.se

Institutet för Biomedicinsk laboratorievetenskap. (2016). Kompetensbeskrivning för legitimerad biomedicinsk analytiker. Tillänglig via www.ibl-inst.se

Landelius, A-C. (2010). Sekretess inom hälso och sjukvården - En introduktion. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Melhus, Å. (2010). Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor. Stockholm, Sverige: Nordstedts.

Sveriges Kommuner och Landsting. (2008). Att mäta för att veta. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Tillgänglig via http:www.skl.se

Tillkommer vetenskapliga artiklar.
Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.