KURSPLAN
Kvalitet, mätning och lärande, 7,5 högskolepoäng
Quality, Measurement and Learning, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HKMS25
Fastställd av: Utbildningschef 2015-03-30
Reviderad av: Utbildningsrådet 2019-05-14
Gäller fr.o.m.: 2019-08-26
Version: 3
Diarienummer: Jönköping Academy
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: HS1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- teorier och perspektiv på kvalitet, mätning och lärande inom arbetsliv och förbättringsarbete
- grunder för att mäta och jämföra kvalitet
- metoder och praktisk träning för att mäta, analysera och visualisera variation
- flera perspektiv på mätningar som även inkluderar patienter/brukare/anhöriga alternativt kunder
- strategier för att stödja lärande kopplat till kvalitet och mätningar

Undervisningsformer

Kursen tillämpar blandad lärform (blended learning), där självstudier kombineras med campusträffar och webbaserade moment.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Förbättringskunskap I, 5 hp och II, 5 hp, Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 hp, Patientens/brukarens perspektiv, 5 hp samt Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av:
- två skriftliga inlämningsuppgifter
- en muntlig presentation
- opponering på annan students inlämningsuppgift
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid första campusträffen och examinationsseminariet, samt deltagande vid tre gruppdiskussioner på webbplattform.

Kurslitteratur

Provost, L., & Murray, S. (2011). The Health Care Data Guide. Learning from data for Improvement. San Francisco: Jossey-Bass.

Iveroth, E. & Hallencreutz, J. (2016). Effective Organizational Change - Leading through Sensemaking. Abingdon & New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.
Tillkommer vetenskapliga artiklar samt webb-material.