KURSPLAN
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Clinical Physiology, Examination Methods, Basic Course, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HKUN18
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-06-21
Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-31
Gäller fr.o.m.: 2020-08-17
Version: 3
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: BL1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- grundläggande undersökningsmetodik
- handhavande av medicinskteknisk utrustning
- sjukdomslära relaterad till undersökningsmetodiken
- hållbar utveckling

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, demonstrationer, tillämpning på skolans studentklinik i laborativ miljö, obligatoriska duggor, uppgifter samt seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 60 hp inom Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, varav avslutade medicinska kurser om 45 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuella uppgifter, seminarier och examination med både praktisk och muntlig del.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Praktisk och muntlig examination5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Uppgifter och seminarier2 hpU/G
Duggor0,5 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar samt enligt schema.

Kurslitteratur

Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap. (1996). Yrkesetisk kod för biomedicinska analytiker. Tillgänglig via www.ibl-inst.se

Boman, L. (2019). Medicinsk teknik – teori, planering och genomförande. Lund, Sverige: Studentlitteratur AB.

Hedenus, F. (2018). Hållbar utveckling – nyanser och tolkningar. Lund, Sverige: Studentlitteratur AB.

Jorfeldt, L., & Pahlm, O. (Red.). (2013). Kliniska arbetsprov: metoder för diagnos och prognos. Lund: Studentlitteratur AB.

Lind, Y. (2010). EKG-boken. Stockholm, Sverige: Liber.

Miller, M. (2005). Standardisation of spirometry. European Respiratory Journal. Official Journal Of The European Society For Clinical Respiratory Physiology, 26(2), 319–338. Tillgänglig via doi.org/10.1183/09031936.05.00034805

Vogelmeier, C. (2017). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease 2017 Report. GOLD Executive Summary. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 195(5), 557–582. Tillgänglig via doi.org/10.1164/rccm.201701-0218PP

Tillkommer vetenskapliga artiklar.
Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.