KURSPLAN
Ledarskap och kvalitetsutveckling, 10,5 högskolepoäng
Leadership and Quality Improvement, 10.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HLKN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-04-03
Reviderad av: Avdelningschef 2020-04-21
Gäller fr.o.m.: 2020-09-28
Version: 3
Diarienummer: Avdelningen för rehabilitering/Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- entreprenörskap
- evidensbaserad praxis
- kvalitetsverktyg
- lagar och regelverk
- ledarskap
- metoder och design för kvalitetsutveckling
- organisation och processer
- teori inom aktuellt huvudämne
- utvärdering

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, studiegruppsarbete, workshops, seminarier, projektarbete i grupp och verksamhetsförlagda studier.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 60 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp, Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kvalitetsutveckling och ledarskap
Kursmomentet examineras i form av ett skriftligt förslag till ett kvalitets- och förbättringsarbete, inklusive förslag på tillämpning av ledarskap i en praktisk verksamhet som dokumenteras i form av en projektrapport. Dessutom krävs deltagande i seminarium.
Evidensbaserad praktik
Kursmomentet examineras i form av individuell uppgift inkluderande litteratursökning och granskning av evidens. Dessutom krävs deltagande i seminarium.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Kursmomentet examineras i form av individuell skriftlig reflektion kring egen kompetensutveckling och behov av ytterligare kunskaper.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Ledarskap och kvalitetsutveckling6,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Evidensbaserad praktik3 hpA/B/C/D/E/FX/F
Individuell reflektionsuppgift0,5 hpU/G
Seminarier0,5 hpU/G

Övrigt

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/ oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Nordström, G., & Wilde-Larsson, B. (2012). Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

SBU. (2017). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten - En handbok. Tillgänglig via www.sbu.se/sv/var-metod/

Svedberg, L. (2016). Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap. 6. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Øvretveit, J. (2014). Evaluating Improvement and Implementation for Health. Maidenhead, England: Open University Press.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.

Tillkommer artiklar och litteratur om ca 600 sidor.