KURSPLAN
Laboratoriemetodik, introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng
Laboratory Methods, Introduction Course, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HLMG17
Fastställd av: Utbildningschef 2017-04-04
Gäller fr.o.m.: 2017-08-28
Version: 1
Diarienummer: 2017/1762 (313) Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: BL1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna;

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- provtagningsteknik och provhantering
- grundläggande laboratoriemetodik
- biokemisk laboratoriemetodik
- säkerhet på laboratoriet samt vid arbete med kemikalier och biologiskt avfall
- kvalitetssäkring och ackreditering
- vårdhygien, smitta och smittspridning
- teorier och uppfattningar om hälsa och ohälsa
- förbättringskunskap
- introduktion till vetenskapligt skrivande
- lagar och yrkesetiska regler
- männiksosyn, etik och etiskt förhållningssätt
- hållbar utveckling
- den biomedicinska analytikerns yrkesroll och ansvarsområde

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen, praktisk tentamen, muntlig redovisning vid seminarier, laborationer och skriftlig inlämningsuppgift.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination4 hpA/B/C/D/E/FX/F
Laborationer och laborationsredovisningar2,5 hpU/G/VG
Seminarier1 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser

Obligatorisk närvaro vid seminarier, laborationer samt verksamhetsförlagd utbildning.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier

Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när han/hon tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Kurslitteratur

Institutet för Biomedicinsk laboratorievetenskap. (2011). Yrkesetisk kod för biomedicinska analytiker. http:ibl-inst.se

Lundberg, G.A. (2013).
Grundläggande laboratorieteknik. Lund: Studentlitteratur.

Slätt, J., & Janosik, T. (2012).
Laboratoriesäkerhet: en grundläggande handbok för kemilaboratoriet//. Lund: Studentlitteratur.

Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.