KURSPLAN
Ledarskap och teamsamverkan inom omvårdnad, 7,5 högskolepoäng
Leadership, Teamwork and Collaboration in Nursing, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HLTN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-11-19
Reviderad av: Utbildningschef 2020-01-30
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 2
Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- ledarskapsteori
- teamteori
- organisation inom vård och omsorg
- lagstiftning
- hållbar utveckling
- arbetsmiljö
- kommunikation
- evidensbaserad verksamhet

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1, 2 och 3 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5hp. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15hp. Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15hp och Människans sjukdomar och farmakologi, 15hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 4 eller motsvarande kunskaper. Termin 4 omfattar Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4,5hp, Palliativ omvårdnad 4,5 hp, Psykiatrisk omvårdnad 7,5hp, Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9hp samt Hälsa och hälsoproblem hos barn och familjer 4,5hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, seminarier, inlämningsuppgifter samt verksamhetsförlagd utbildning.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell tentamen2 hpA/B/C/D/E/FX/F
Inlämningsuppgifter inkl. seminarier2,5 hpU/G
Verksamhetsförlagd utbildning3 hpU/G

Övrigt

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) utgör 3 hp av kursens totala 7,5 hp.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Balzer Riley, J. (2017). Communication in Nursing. St. Louis, Missouri: Elsevier.

Hillmarsson, H T. (2016). Coachande ledarskap för samarbete, effektivitet och hälsa. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Lundin, K., & Sandström, B. (2015). Ledarskap inom vård och omsorg. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Sherwood, G., & Barnsteiner, J. (2013). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: Sex grundläggande kärnkompetenser. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad från https://www.swenurse.se

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar samt annat material tillkommer.