KURSPLAN
Medicinsk bildbehandling, 7,5 högskolepoäng
Medical Image Processing, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HMBN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-11-05
Gäller fr.o.m.: 2020-12-07
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: MT2
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap, Radiografi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Innehåll

Konventionell röntgen/CT: Röntgenssystemets ingående delar och deras funktion, grundprincipen för multidetektor-CT, digitala detektorer, bildprocessning, bildpresentation, bildbehandling, bildkvalitet, strålsäkerhet, tekniska parametrar, bildrekonstruktion.
Ultraljud: Rörelse- och deformationsanalys, artefakter, transducrar, bildkvalitet/upplösning, 3D ultraljud, säkerhet.
Nuklearmedicin: Principen för gammakamera/SPECT och PET, datainsamling, detektorer, bildrekonstruktion, upplösning/bildkvalitet, bildbehandling, säkerhet.
Magnetresonanstomografi: Bildkontrast och pulssekvenser, artefakter, bildkvalitet/upplösning, mottagarspolar, säkerhet.

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och/eller seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 60 hp inom röntgensjuk-
sköterskeprogrammet/biomedicinska analytikerprogrogrammet 180 hp, varav avslutade kurser om 45 hp, eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig tentamen. Muntlig omtentamen kan förekomma.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Allisy-Roberts, P., & Williams, J. (2008). Farr´s Physics for Medical Imaging. London: Saunders.

Berglund, E., & Jönsson, B-A. (2007). Medicinsk fysik. Lund: Studentlitteratur.

Tillkommer artiklar och kompendium.

Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.