KURSPLAN
Morfologisk cellbiologi, 6 högskolepoäng
Morphological Cellular Biology, 6 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: HMCK12
Fastställd av: Utbildningsrådet 2013-12-03
Reviderad av: Avdelningschef 2015-12-03
Gäller fr.o.m.: 2016-01-25
Version: 5
Diarienummer: 2015/4444 (313) Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: ME1
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs inom områdena;

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Innehåll

- humanhistologi
- tumörbiologi
- organrelaterad patologi
- histopatologisk laboratoriemetodik

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och seminarium.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången grundkurs i Anatomi och fysiologi, 7,5 högskolepoäng (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig tentamen och ett seminarium.

Examinator

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination6 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid laborationer och seminarium.

Kurslitteratur

Cook, D. J., & Warren, P.J. (2015). Cellular Pathology. An introduction to techniques and applications. Banbury: Scion Publishing Limited.

Rubin, E., & Reisner, H.M. (2013). Essentials of Rubin’s Pathology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.