KURSPLAN
Medicinsk fortsättningskurs: immunologi, infektionssjukdomar och dermatologi, 7,5 högskolepoäng
Medical Continuation Course, Immunology, Infectious diseases and Dermatology, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: HMIK12
Fastställd av: Utbildningsrådet 2011-05-30
Reviderad av: Ordförande 2013-04-29
Gäller fr.o.m.: 2013-08-26
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: ME1
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten, inom områdena nedan, kunna;

Kunskap och förståelse

Innehåll

Delkurs 1, 2,5 hp
- immunologi och immunologiska sjukdomar

Delkurs 2, 2,5 hp
- mikrobiologi och infektionssjukdomar

Delkurs 3, 2,5 hp
- dermatologi

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar. Som stöd för studentens lärande kommer fiktiva patientfall att användas.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 30 hp inom ämnesområdet Biomedicin, där Anatomi/Fysiologi, Mikrobiologi, Patofysiologi, Sjukdomslära samt Farmakologi ska ingå eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Delkurserna 1 och 2 examineras i form av två skriftliga gruppuppgifter av fiktiva patientfall som redovisas vid två seminarier. Delkurs 3 examineras med en individuell skriftlig tentamen.

Examinator

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Immunologi och immunologiska sjukdomar2,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Mikrobiologi och infektionssjukdomar2,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Dermatologi2,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Litteratur om ca 500 sidor som är relevant för varje patientfall väljs i samråd med kursansvarig lärare/examinator.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

HHJ dnr 423/2011 (122) (2)
avdelningen för naturvetenskap och biomedicin