KURSPLAN
Molekylärbiologi, 7,5 högskolepoäng
Molecular Biology, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HMOK17
Fastställd av: Utbildningschef 2017-05-09
Gäller fr.o.m.: 2017-08-28
Version: 1
Diarienummer: 2017/1324 (313) Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området
Ämnesgrupp: BI1
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna;

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- molekylär anatomi hos kromosomer och gener
- DNA-, RNA- och proteinsyntes
- reglering av genaktivitet
- subcellulär struktur och organisation
- molekylärbiologiska metoder
- molekylärbiologisk laboration

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, laboration samt seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Biokemi I, 7,5 hp och Biokemi II, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen, laboration och laborationsrapport.

Examinator

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination6,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Laboration och laborationsredovisning1 hpU/G/VG

Kurslitteratur

Buckingham, L. (2011). Molecular Diagnostics: Fundamentals, Methods and Clinical Applications. Second edition. Philadelphia: F.A. Davis Company.

Slätt, J,. & Janosik, T. (2012). Laboratoriesäkerhet: en grundläggande handbok för kemilaboratoriet. Lund: Studentlitteratur.

Senaste upplagan av litteraturen skall användas.