KURSPLAN
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 högskolepoäng
Medical Microbiology, Hospital Infection Control and Immunology for Nurses, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HMVG19
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-02-06
Reviderad av: Avdelningschef 2018-12-06
Gäller fr.o.m.: 2019-01-21
Version: 2
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: ME1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Innehåll

- bakterier, virus, svampar och parasiter
- mikroorganismers uppbyggnad, tillväxt, genetik, sjukdomskallande förmåga och diagnostik
- antibiotika och antivirala läkemedel samt resistensutveckling
- medfödda och förvärvade immunförsvaret
- överkänslighetsreaktioner, autoimmuna sjukdomar och immunisering
- vårdhygien, smittspridning och vårdrelaterade infektioner
- lagar och förordningar som reglerar smittskydd och vårdhygieniskt arbete

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, tillämpningsövning och laboration.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig tentamen, tillämpningsövning samt laboration.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tillämpningsövning0,5 hpU/G
Laboration0,5 hpU/G
Skriftlig tentamen16,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Melhus, Å. (2013). Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.
eller
Cowan, K.C. (2014). Microbiology A Systems Approach. New York: McGraw-Hill.

Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.