KURSPLAN
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor, 7,5 högskolepoäng
Human Physiology and Anatomy for Nurses, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HMYG19
Fastställd av: Utbildningschef 2018-11-16
Gäller fr.o.m.: 2019-02-25
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Innehåll

Kursen behandlar en basal del om kroppens alla organsystem med tillhörande terminologi.

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarium och laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examinationen genomförs vid kursens första tentamenstillfälle i form av individuell skriftlig eller muntlig tentamen. Eventuella ytterligare tentamenstillfällen sker i form av individuell skriftlig tentamen.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2014). Introduction to the Human Body. Hoboken: Wiley.
eller
VanPutte, C. L. (2016). Seeley's Essentials of Anatomy and Physiology. New York: McGraw Hill Higher Education.

samt en av nedanstående anatomiböcker:

Feneis, H. (2006). Anatomisk bildordbok. Stockholm: Liber AB.
eller
Netter, F.H. (2015). Atlas der Anatomie, deutsche übersetzung von Christian M. Hammer. Munchen: Elsevier GmbH.

Kompendier tillkommer.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.